ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་གསལ་བཤད་འདི་ལག་ལེན་འཐབ།

ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་བདག་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་བརྡ་བཀོད་བཙུགས་ཚུགས་ནི་ཨིན་མི་དེ་ཁར་ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

In a database file window, choose Tools - SQL.


ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ།

ཌའི་དེ་གི་ནང་ལུ་ གེརེནཊི་ དང་ཐིག་ཁྲམ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ ཡང་ན་ ཐིག་ཁྲམ་བཞག་ དང་ བརྡ་བཀོད་ཚགས་མ་མ་བཙུགས་བཟུམ་གྱི་ བདག་སྐྱོང་བརྡ་བཀོད་རྐྱངམ་ཅིག་ བཙུགས་བཏུབ། ཁྱོད་ཀྱིས་བཙུགས་བཏུབ་པའི་བརྡ་བཀོད་འདི་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ལུ་རག་ལས་ དཔེར་ན་ ཌི་གཞི་རྟེན་གྱིས་ནཱ་ལུ་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་བརྡ་བཀོད་ལ་ལོ་ཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་གཡོག་བཀོལ་བཏུབ།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

To run an SQL query for filtering data in the database, use the Query Design View.


ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་བརྡ་བཀོད།

ཁྱོད་ཀྱིས་གཡོག་བཀོལ་དགོ་པའི་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་བདག་སྐྱོང་བརྡ་བཀོད་འདི་བཙུགས།

དཔེར་ན་ "Bibliography" གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་དོན་ལུ་ ཁྱོད་རང་ འོག་གི་ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་བརྡ་བཀོད་འདི་བཙུགས:

"Address" FROM "biblio" "biblio" སེལ་འཐུ་འབད།

ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་བརྡ་བཀོད་ལུ་ བརྡ་དོན་མངམ་གི་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དང་ཅིག་ཁར་འོང་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་འདི་ལུ་གྲོས་སྡུར་འབད་སྣང་།

སྔོན་གྱི་བརྡ་བཀོད་ཚུ།

གིས་ སྔོན་མ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་བརྡ་བཀོད་འདི་ཐོ་ཡིག་རྐྱབས་ཨིན། བརྡ་བཀོད་འདི་སླར་གཡོག་བཀལ་ནི་ལུ་ བརྡ་བཀོད་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་ནི་དང་ དེ་ལས་ གཡོག་བཀོལ་.ཨེབ་གཏང་།

གནས་ཚད།

ཁྱོད་ཀྱིས་གཡོག་བཀོལ་མིའི་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་བརྡ་བཀོད་ཀྱི་ འཛོལ་བ་བརྩི་སྟེ་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

གཡོག་བཀོལ།

གིས་ Command to execute སྒྲོམ་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མིའི་བརྡ་བཀོད་འདི་གཡོག་བཀོལཝ་ཨིན།

ཁ་བསྡམས།

ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་བསྡམས་ཨིན།

Please support us!