ཐིག་ཁྲམ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས།

ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཡིག་སྣོད་སྒོ་སྒྲིག་གི་ཐིག་ཁྲམ་མངའ་ཁོངས་གུ་ལུ་ཐིག་ཁྲམ་འདྲུད་ནི་དང་བཀོག་བཞག་ཐོག་ལས་ཐིག་ཁྲམ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ཚུགས། འདྲ་བཤུས་ཐིག་ཁྲམ་ ཌའི་ལོག་འབྱུངམ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་མིང་།

འདྲ་བཤུས་ཀྱི་མིང་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ ཡིག་འབྲུ་ཚུ་བརྒྱད་ཡང་ན་ དག་པ་ཅིག་གི་མིང་ཡོད་མི་རྐྱངམ་ཅིག་དང་ལེན་འབདཝ་ཨིན།

གདམ་ཁ་ཚུ།

ངེས་ཚིག་དང་གནད་སྡུད།

གིས་ཐིག་ཁྲམ་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ འདྲ་བཤུས་ ༡.༡ གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ངེས་ཚིག་དང་གནད་སྡུད་ཆ་ཚང་ཚུ་འདྲ་བཤུས་འབད་ཡི། ཐིག་ཁྲམ་ངེསཚག་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་གཞི་བཀོད་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ས་སྒོའི་རྒྱུ་དངོས་རྩིས་ཏེ་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ཚུ་སོ་སོ་ལས་ གྲངས་སུ་བཙུགཔ་ཨིན། ས་སྒོའི་ནང་དོན་དེ་གིས་གནད་སྡུད་འདི་བཀྲམ་སྤེལ་འབདཝ་ཨིན།

ངེས་ཚིག

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ངེས་ཚིག་རྐྱངམ་ཅིག་འདྲ་བཤུས་འབདཝ་དང་ ཆ་བཉམ་པའི་གནད་སྡུད་མེན།

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་མཐོང་སྣང་སྦེ།

If the database supports Views and you selected this option, a query will be created in the table container as a table. This option allows you to view the query results as a normal table view. The table will be filtered in the view with a "Select" SQL statement.

གནད་སྡུད་མཇུག་བསྣོན་འབད།

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་གནད་སུད་འདི་ གནས་དེ་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ལུ་ འདྲ་བཤུས་འབད་ནི་ལུ་མཇུག་བསྣོན་འབདཝ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་ངེས་ཚིག་འདི་ངེས་པར་དུ་ཏག་ཏག་སྦེ་གཅིག་པ་དགོ་ དེ་འབདཝ་ལས་འདར་བཤུས་རྐྱབ་ཚུགས། གནད་སྡུད་འདི་འབྱུང་ཁུངས་ཐིག་ཁྲམ་ནང་དམིགས་གཏད་ཐིག་ཁྲམ་ནང་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ལུ་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ལས་གཞན་རྩ་སྒྲིག་ཡོད་པ་ཅིན་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མི་ཚུགས།

Copy Table dialog on the ཀེར་ཐིག་ཚུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཤོག་ལེབ་ནང་ གནད་སྡུད་ས་སྒོའི་མིང་འདི་མཐུན་སྒྲིག་འབད།

གནད་སྡུད་འདི་མཉམ་སྦྲགས་འབད་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ གནད་སྡུད་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས་མ་བཏུབ་པའི་ ཀེར་ཐིག་གི་བརྡ་དོན་ ཌའི་ལོག་ནང་ ས་སྒོ་གི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོངམ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་འ་ནི་ཌའི་ལོག་འདི་ བཏུབ་དང་ བཅས་་ངེས་དཔྱདའབད་བ་ཅིན་ ཐོ་བཀོད་ནང་མ་འབྱུང་མི་གནད་སྡུད་རྐྱངམ་ཅིག་མཉམ་སྦྲགས་སྦེ་འོངམ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

གནད་སྡུད་འདི་མཉམ་སྦྲགས་འབདཝ་ད་ འབྱུང་ཁུངས་ཐིག་ཁྲམ་ལས་ དམིགས་གཏད་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ས་སྒོ་ལུ་ ས་སྒོའི་རིང་ཚད་ཆུང་ཀུ་ཨིན་པ་ཅིན་ དམིགས་གཏད་ནང་གི་ས་སྒོའི་རིང་ཚད་མཐུན་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ འབྱུང་ཁུངས་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ ཆུང་ཀུ་བཟོཝ་ཨིན།


གཞི་རིམ་གཙོ་བོ་འདི་གསར་བསྐྲུན་འབད།

Automatically generates a primary key data field and fills it with values. You should always use this field, since a primary key must always be available in order to edit the table.

མིང་།

གཞི་རིམ་གཙོ་བོ་བཟོ་བཏོན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ མིང་ཅིག་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་མིང་འདི་གདམ་ཁ་ཅན་ཨིན།

ཤུལ་མའི་ཤོག་ལེབ།

Please support us!