ཐིག་ཁྲམ་ཡང་ན་འདྲི་དཔྱད་འདི་ འདྲུད་ནི་དང་བཞག་ནི་གིས་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས།

འདྲི་དཔྱད་ཡང་ན་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་འདྲུད་ནི་དང་བཞག་ནི་དེ་གིས་ ཐིག་ཁྲམ་ཡང་ན་ འདྲི་དཔྱད་ཅིག་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས་ནིའི་དོན་ལས་ ཁྱོད་ལུ་གདམ་ཁ་ངེས་འཛིན་འབད་བཅུག་མི་ ཌའི་ལོག་ཐིག་ཁྲམ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས། འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Drag and drop a table or a query into the table part of another database file window.


Copy Table ཌའི་ལོག་དང་བཅས་ཁྱོད་ཀྱིས:

ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་སྡུད་གཅིག་པའི་ནང་འཁོད་ཡང་ན་སོ་སོ་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཚུའི་བར་ན་འདར་བཤུས་རྐྱབས་ཚུགས།

ཐིག་ཁྲམ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས།

ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཡིག་སྣོད་སྒོ་སྒྲིག་གི་ཐིག་ཁྲམ་མངའ་ཁོངས་གུ་ལུ་ཐིག་ཁྲམ་འདྲུད་ནི་དང་བཀོག་བཞག་ཐོག་ལས་ཐིག་ཁྲམ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ཚུགས། འདྲ་བཤུས་ཐིག་ཁྲམ་ ཌའི་ལོག་འབྱུངམ་ཨིན།

ཀེར་ཐིག་ཚུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད།

གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཐབས་འཚོལ་མི་ནང་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་སྣོད་གུ་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ འདྲུད་ནི་དང་བཞག་ནི་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས། ཀེར་ཐིག་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ ཌའི་ལོག་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས་ ཌའི་ལོག་གི་སྒོ་སྒྲིག་གཉིས་པ་འདི་ཨིན།

དབྱེ་བ་རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ།

གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཐབས་འཚོལ་མི་ནང་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་སྣོད་གུ་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ འདྲུད་ནི་དང་བཞག་ནི་གི་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས། རདབྱེ་བ་འདི་རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ་ ཌའི་ལོག་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་འདི་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས།ཌའི་ལོག་གི་སྒོ་སྒྲིག་གསུམ་པ་ཨིན།

Please support us!