མཐུན་འབྲེལ་ཚུ།

འ་ནི་བརྡ་བཀོད་དེ་གིས་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེནགྱི་ཐིག་ཁྲམ་ཚུའི་བར་ན་ མཐུན་འབྲེལ་འདི་ངེས་འཛིན་འབད་བཅུག་མི་ Relation Design སྒོ་སྒྲིག་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ནཱ་ལུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ཚུ་ལས་རྒྱུད་དེ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལས་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་བཏུབ། འབྲེལ་ལམ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ དང་ ཡང་ན་ མཱའུསི་དང་བཅས་ འདྲུད་ནི་དང་བཞག་ནི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་ མཐུན་འབྲེལ་གསརཔ་ངོས་དཔར་གུ་ཨེབ་གཏང་།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

In a database file window, choose Tools - Relationships.


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

འ་ནི་ལས་འགན་འདི་ ཁྱོད་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དང་བཅས་ ལཱ་འབད་བ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ འཐོབ་ཚུགས།


When you choose Tools - Relationships, a window opens in which all the existing relationships between the tables of the current database are shown. If no relationships have been defined, or if you want to relate other tables of the database to each other, then click on the Add Tables icon. The Add Tables dialog opens in which you can select the tables with which to create a relation.

Add Table Icon

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་བཙུགས།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

མཐུན་འབྲེལ་བཀོད་སྒྲིག་སྒོ་སྒྲིག་ ཁ་ཕྱེ་ ཡོད་པ་ཅིན་ ཐིག་ཁྲམ་བཀོད་སྒྲིག་ཐབས་ལམ་ནང་ཡང་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་བཟོ་མི་ཚུགས། ཨ་ནི་འདི་གིས་མཐུན་འབྲེལ་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་སྐབས་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་འདི་ཙེདཔ་ངེས་གཏན་བཟོཝ་ཨིན།


The selected tables are shown in the top area of the relation design view. You can close a table window through the context menu or with the Delete key.

ཐིག་ཁྲམ་འདི་སྤོ་བཤུད་འབད་ནི་དང་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཚད་འདི་ལེགས་བཅོས་འབད།

ཁྱོད་རའི་དགའ་གདམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚད་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནི་དང་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་བདེ་ཞིབ་བཟོ་བཏུབ། ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་སྤོ་བཤུད་འབད་ནི་ལུ་ ཡར་གྱི་མཐའ་མཚམས་འདི་ རེ་འདུན་ཡོད་པའི་གནས་ས་ལུ་འདྲུད་ད། མཱའུསི་འོད་རྟགས་མཐའ་མཚམས་གུ་གནས་ས་བཀལ་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཟུར་ཁ་དང་ ཐིག་ཁྲམ་འདི་ རེ་འདུན་གྱི་ཚད་ལུ་མ་ལྷོད་ཚུན་ འདྲུད་པའི་ཐོག་ལས་ ཚད་འདི་ཆེར་བསྐྱེད་འབད་ནི་ཡང་ན་ མར་ཕབ་འབད།

Primary key and foreign keys

If you want to define a relation among the various tables, you should enter a primary key that uniquely identifies a data field of an existing table. You can refer to the primary key from other tables to access the data of this table. All data fields referring to this primary key will be identified as a foreign key.

གཞི་རིམ་གཙོ་བོ་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབད་མི་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་ ལྡེ་མིག་གི་མཚོན་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་སྒོ་སྒྲིག་ནང་ངེས་འཛིན་འབད་འོང་།

མཐུན་འབྲེལ་འདི་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

All existing relations are shown in the relations windows by a line that connects the primary and foreign key fields. You can add a relation by using drag-and-drop to drop the field of one table onto the field of the other table. A relation is removed again by selecting it and pressing the Delete key.

ཁྱོད་ཀྱིས་ཐབས་གཞན་གྱི་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་མཐུད་སསྒོ་གི་མགོའི་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ New Relationངོས་དཔར་གུ་ ཨེབ་གཏང་ནི་དང་ Relations ཌའི་ལོག་ནང་ ཐིག་ཁྲམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་མཐུན་འབྲེལ་འདི་ངེས་འཛིན་འབད།

New Relation Icon

མཐུན་འབྲེལ་གསརཔ།

ཉེན་བརྡའི་ངོས་དཔར།

If you use LibreOffice as the front-end for a relational database, the creation and deletion of relationships is not placed in an intermediate memory by LibreOffice, but is forwarded directly to the database.


མཐུད་ལམ་གྲལ་ཐིག་ཅིག་ལུ་གཡེབ་གཏང་ཐེང་གཉིས་ཨེབ་བཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ མཐུན་འབྲེལ་ལ་ལོ་ཅིག་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་ འགན་སྤྲོད་འབད་བཏུབ། The མཐུན་འབྲེལ་ ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Please support us!