རྣམ་པ།

གནས་དེ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ནང་དོན་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ཞུན་དག་འབད་ནི་དང་ བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ རྣམ་པ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

རྣམ་པའི་ཝི་ཛརཌི།

རྣམ་པ་ཚད་འཛིན་མི།

The Form Controls toolbar provides the tools required to create a form in a text, table, drawing, or presentation document.

བཀོད་སྒྲིག་ཐབས་ལམ་ནང་གི་རྣམ་པ།

བཀོད་སྒྲིག་ཐབས་ལམ་ནང་ རྣམ་པ་འདི་བཀོད་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྣམ་པའི་རྒྱུ་དངོས་དང་དེ་ནང་ཡོད་པའི་ཚད་འཛིན་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

དྲན་ཐོ་འཚོལ།

Searches database tables and forms. In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

གདན་སྡུད་དེ་དབྱེ་སེལ་འབ་དནི་དང་ཚགས་མ་བཙུགས་ནི།

ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་པའི་ཐབས་ལམ་ནང་གི་རྣམ་པ་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ད་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ནང་ དབྱེ་སེལ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་དང་ ཚགས་མའི་ལས་འགན་ཚུ་ འཐོབ་ཨིན།

Please support us!