ས་སྒོའི་འགན་སྤྲོད་

ཁྱོད་ལུ་ ས་སྒོའི་འགན་ལས་ གསལ་བཀོད་འབད་བཅུགཔ་ཨིན་པའི་ཌའི་ལོག་ཅིག་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Address Data Source Wizards - Field assignment


ས་སྒོའི་འགན་ལས།

ཊེམ་པེལེཊིསི་: ཁ་བྱང་ཀི་དེབ་འགན་ལས་ ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Please support us!