ཐིག་ཁྲམ་སེལ་འཐུ་འབད།

གིས་ LibreOffice ནང་ཁ་བྱང་ཀི་དེབ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ Mozilla / Netscape 6.x ཁ་བྱང་ཀི་དེབ་འབྱུང་ཁུངས་ལས་ ཐིག་ཁྲམ་གཅིག་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Address Data Source Wizards - Table selection


ལག་ལེན་པ་དང་པའི་གསལ་སྡུད་ནང་ལས་ཨིན་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ཆ་མཉམ་ LibreOfficeནང་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་འོང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ LibreOffice ཊེམ་པེལེཊིསི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ ཐིག་ཁྲམ་སྦེ་གསལ་བཀོད་འབད་དགོ

ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ།

LibreOfficeཊེམ་པེལེཊི་གི་དོན་ལས་ ཁ་བྱང་ཀི་དེབ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་ནི་ཨིད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤུལ་ལས་ ཞུན་དག་ - བརྗེ་སོར་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཐོག་ལས་ ཊེམ་པེལེཊིསི་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏང་ཚུགས།


Please support us!