ཡུ་རོ་སྒྱུར་བྱེད་ཝི་ཛརཌི།

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

ཁ་བསྡམས་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་གཞི་སྒྱུར་འབད་ཡི། ཡུ་རོ་སྒྱུར་བྱེད་འདི་ ཨོ་པཱན་ LibreOffice ཀེལཀི་ཡིག་ཆ་ནང་ ག་དེ་འབད་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། གནད་དོན་འདི་ནང་ སོར་སོའི་ཌའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། ཌའི་ལོག་འདི་ དབྱེ་ཚན་འདི་གི་མཇུག་ལུ་ འགྲེལ་བཤད་འབད་ཡི་ །

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose File - Wizards - Euro Converter.


ཉེན་བརྡའི་ངོས་དཔར།

ཡུ་རོ་པི་ཡཱན་དངུལ་ལས་འདུས་ཚོགས་ནང་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་དངུལ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ གཞི་སྒྱུར་འབད་ཡི།


ཁྱབ་ཚད།

LibreOffice ཀེལཀི་ཡིག་ཆ་རྐྱང་པ།

Converts a single LibreOffice Calc file. To convert fields and tables in LibreOffice Writer, first mark the Also convert fields and tables in text documents check box.

མཇུག་བསྡུ་སྣོད་ཐོ།

Converts all LibreOffice Calc and LibreOffice Writer documents and templates in the selected directory.

དངུལ་ཚུ།

Specifies the currency to be converted into euros.

འབྱུང་ཁུངས་སྣོད་ཐོ་/འབྱུང་ཁུངས་ཡིག་ཆ།

Indicates the directory or the name of the single document to be converted.

...

Opens a dialog to select the desired directory or document.

ཡན་ལག་སྣོད་འཛིན་ཚུ་རྩིས་ཏེ།

Specifies whether all subfolders of the selected directory are included.

དེ་མ་ཚད་ ཚིག་ཡིག་ནང་ ས་སྒོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ གཞི་སྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

Converts currency amounts found in fields and tables of LibreOffice Writer documents.

ཉེན་བརྡའི་ངོས་དཔར།

ས་སྒོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚི་ནང་མེད་པའི་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ནང་གི་བེ་ལུསི་ཚུ་ གཞི་སྒྱུར་མ་འབད།


འདྲི་དཔྱད་མ་འབད་བའི་གནས་སྐབས་ཅིག་གི་ཉེན་སྐྱོབ་མེད་པའི་ལེབ་གྲངས།

Specifies that sheet protection will be disabled during conversion and thereafter re-enabled. If sheet protection is covered by a password, you will see a dialog for entering the password.

དམིགས་གཏད་སྣོན་ཐོ།

Specifies the folder and path in which the converted files are to be saved.

...

Opens a dialog in which you can select a directory to hold the converted files.

ཆ་མེད་གཏང་།

Closes the Euro Converter.

གྲོགས་རམ།

Activates the help for the dialog.

གཞི་སྒྱུར་འབད།

Starts the conversion.

གཞི་བསྒྱུར་འབད་བའི་སྐབས་ ཡར་འཕེལ་གྱི་གནས་ཚད་སྟོན་པའི་ཤོག་ལེབ་ཅིག་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

རྒྱབ།

Returns to the first page of the Euro Converter.

If the current document is a LibreOffice Calc document or template, you can call up the Euro Converter using the corresponding icon in the Tools bar. This icon is hidden by default. To display the Euro Converter icon, click the arrow at the end of the Tools bar, select the Visible Buttons command and activate the Euro Converter icon.

ངོས་པར་

ཡུ་རོ་སྒྱུར་བྱེད།

ཡུ་རོ་སྒྱུར་བྱེད་ ཌའི་ལོག་ནང་ལུ་ འོག་གི་ལས་འགན་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་:

ཡིག་ཆ་ཧྲིལ་བུ།

Converts the entire document.

དངུལ་ཚུ།

Specifies the currency to be converted into euros.

སེལའཐུ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡིག་ཆ་ཧྲིལ་བུ་ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་ལུ་རྟགས་བཀལ་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ ཁྱབ་ཚད་འདི་ནང་ལུ་གཞི་སྒྱུར་འབད་ནི་ཨིན་མི་ནང་ཐིག་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབད། གདམ་ཁ་སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ལས་ ཊེམ་པེལེཊིསི་ / དངུལ་གྱི་ཁྱབ་ཚད་ ས་སྒོ་ནང་ལུ་ རེ་འདུན་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་གུ་ ཨེབ་གཏང་འབད། སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་འདི་ ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་མཐོང་ཚུགས། གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ གཞི་བསྒྱུར་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

ནང་ཐིག་གི་བཟོ་རྣམ་ཚུ།

All cells with the selected Cell Styles are converted.

ད་ལྟོའི་ལེབ་གྲངས་ནང་ དངུལ་གྱི་ནང་ཐིག་ཚུ།

All currency cells in the active spreadsheet will be converted.

ཡིག་ཆ་ཧྲིལ་བུ་ནང་ དངུལ་གྱི་ནང་ཐིག་ཚུ།

All currency cells in the active document will be converted.

སེལའཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད།

All currency cells in the range selected before the converter was called will be converted. All cells must have the same format so that they can be recognized as a selected range.

ཊེམ་པེལེཊིསི་/དངུལ་གྱི་ཁྱབ་ཚད་ཚུ།

Displays the ranges to be converted from the list.

Please support us!