ཡིག་ཆ་སྒྱུར་བྱེད་ཤོག་ལེབ་ ༡

Specifies the type of Microsoft Office documents that will be converted.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose File - Wizards - Document Converter.


མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཡིག་ཚང་།

ཨོ་པཱན་ཌཱ་ཀུ་མེནཊི་རྩ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཡིག་ཚང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ གཞི་སྒྱུར་་འབདཝ་ཨིན།

མིང་ཚིག་ཡིག་ཆ།

ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཨོ་པཱན་ཌཱ་ཀུ་མེནཊི་ *.odt ཡིག་ཆ་ནང་གི་ མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཝོརཌི་རྩ་སྒྲིག་ *.docནང་ལུ་ གཞི་སྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

ཨེགསི་སེལ་ཡིག་ཆ།

ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཨོ་པཱན་ཌཱ་ཀུ་མེནཊི་ *.ods ཡིག་ཆ་ནང་གི་ མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཨེགསི་སེལ་རྩ་སྒྲིག་ *.xls ནང་ལུ་ གཞི་སྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

པ་ཝར་པོའིནཊི་ཡིག་ཆ་ཚུ།

ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཨོ་པཱན་ཌཱ་ཀུ་མེནཊི་ *.odp ཡིག་ཆ་ནང་གི་ མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་པ་ཝར་པོའིནཊི་རྩ་སྒྲིག་ *.ppt ནང་ལུ་ གཞི་སྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

དྲན་དེབ་ཡིག་སྣོད་ གསར་བསྐྲུན་འབད།

ཁྱོད་རའི་ལཱ་གི་སྣོད་ཐོ་ནང་ ཡིག་ཆ་ག་ཅི་ར་གཞི་སྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་ཨི་ན་སྟོན་ཏེ་ དྲན་དེབ་ཡིག་སྣོད་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ཡིག་ཆ་སྒྱུར་བྱེད་གི་ཤུལ་མའི་ཤོག་ལེབ་ནང་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་འབད།

Please support us!