སྡེ་ཚན་ཆ་ཤས་ཝི་ཛརཌི་: ས་སྒོ་བེ་ལུ་ཚུ་

གདམ་ཁ་ས་སྒོ་རེ་རེ་ལུ་ གཞི་བསྟུན་བེ་ལུ་ཅིག་འགན་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།

གདམ་ཁའི་ས་སྒོ་ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ ས་སྒོ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཆ་མཉམ་པའི་གཞི་བསྟུན་བེ་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 3.


ཁྱོད་ཀྱིས་ གདམ་ཁ་རེ་ལུ་ བེ་ལུ་ག་འདི་འགན་སྤྲོད་འབད་ནི་སྨོ?

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གདམ་ཁ་ས་སྒོའི་དོན་ལས་ ཨང་གྲངས་ ཡང་ན་ ཚིག་ཡིག་འདི་གཞི་བསྟུན་བེ་ལུ་སྦེ་ སེལ་འཐུ་འབད།

གདམ་ཁའི་ས་སྒོ་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ གཞི་བསྟུན་བེ་ལུ་འགན་སྤྲོད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གདམ་ཁ་ས་སྒོ་ སེལ་འཐུ་འབད།

Please support us!