འབྲི་ཤོག་ཝི་ཛརཌི་ - མཐུད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་ལེན་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ས་སྒོའི་ལག་དེབ་སེལ་འཐུ་གུ་བརྟེན་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ཅིག་གཞི་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ རིམ་པ་ ༢ པའི་ནང་གདམ་ཁ་བརྐྱབས་རྐྱབ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཝི་ཛརཌི་ཤོག་ལེབ་འདི་གུ་ མཐུད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Click ཝི་ཛརཌི་འདི་གནས་སྡུད་གཞི་རིམ་ཡིག་སྣོད་ཝིནཌོ་ཅིག་ནང་འབྲི་ཤོག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ།


དང་པར་མཐུད་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ

འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ངོམ་ལུ་མཐུད་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་ས་སྒོ་ སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་འདི་གི་ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ སེལ་འཐུ་འབད་མི་འདི་ཨིན།

དང་པར་མཐུད་ཡོད་པའི་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ངོ་མ།

ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ལུ་མཐུད་ཡོད་པའི་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ངོ་མ་ སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་འདི་གི་ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ སེལ་འཐུ་འབད་མི་འདི་ཨིན།

གཉིས་པར་མཐུད་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ

འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ངོམ་ལུ་མཐུད་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་ས་སྒོ་ སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་འདི་གི་ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ སེལ་འཐུ་འབད་མི་འདི་ཨིན།

གཉིས་པར་མཐུད་ཡོད་པའི་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ངོ་མ།

ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ལུ་མཐུད་ཡོད་པའི་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ངོ་མ་ སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་འདི་གི་ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ སེལ་འཐུ་འབད་མི་འདི་ཨིན།

གསུམ་པར་མཐུད་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ

འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ངོམ་ལུ་མཐུད་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་ས་སྒོ་ སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་འདི་གི་ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ སེལ་འཐུ་འབད་མི་འདི་ཨིན།

གསུམ་པར་མཐུད་ཡོད་པའི་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ངོ་མ།

ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ལུ་མཐུད་ཡོད་པའི་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ངོ་མ་ སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་འདི་གི་ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ སེལ་འཐུ་འབད་མི་འདི་ཨིན།

བཞི་པར་མཐུད་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ

འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ངོམ་ལུ་མཐུད་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་ས་སྒོ་ སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་འདི་གི་ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ སེལ་འཐུ་འབད་མི་འདི་ཨིན།

བཞི་པར་མཐུད་ཡོད་པའི་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ངོ་མ།

ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ལུ་མཐུད་ཡོད་པའི་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ངོ་མ་ སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་འདི་གི་ཤུལ་ལས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ སེལ་འཐུ་འབད་མི་འདི་ཨིན།

འབྲི་ཤོག་ཝི་ཛརཌི་ - ཚད་འཛིན་ཚུ་བདེ་ཞིབ་འབད་

Please support us!