འབྲི་ཤོག་ཝི་ཛརཌི་ - ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དགོ་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ ཡང་ན་ འདྲི་དཔྱད་དེ་ལས་ ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ནང་ས་སྒོ་ག་ཅི་འདི་དེ་གི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནིའི་དང་འདོད་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་གསལ་བཀོད་འབད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Click ཝི་ཛརཌི་འདི་གནས་སྡུད་གཞི་རིམ་ཡིག་སྣོད་ཝིནཌོ་ཅིག་ནང་འབྲི་ཤོག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ།


ཐིག་ཁྲམ་ ཡངན་ འདྲི་དཔྱད་ཚུ།

ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དགོ་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ ཡང་ན་ འདྲི་དཔྱད་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

འཐོབ་ཚུགས་པའི་ས་སྒོ།

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

^

ཐོ་ཡིག་ནང་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཡར་གྱི་ས་སྒོ་ཅིག་གི་ཐོ་བཀོད་ལུ་སྤོ་ནི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

v

ཐོ་ཡིག་ནང་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མར་གྱི་ས་སྒོ་ཅིག་གི་ཐོ་བཀོད་ལུ་སྤོ་ནི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

ངེ་གི་ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ནང་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཚུ།

ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་གསརཔ་གི་གྲངས་སུ་ཚུད་ནི་ཨིན་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

འབྲི་ཤོག་ཝི་ཛརཌི་ - མཐུད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་ལེན་

Please support us!