འབྲི་ཤོག་ཝི་ཛརཌི།

འབྲི་ཤོག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ ཝི་ཛརཌི་ཤུགས་ལྡན་བཟོཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Click ཝི་ཛརཌི་འདི་གནས་སྡུད་གཞི་རིམ་ཡིག་སྣོད་ཝིནཌོ་ཅིག་ནང་འབྲི་ཤོག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ།


འོག་གི་རིམ་པ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ འབྲི་ཤོག་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད།

སྙན་ཞུ་ཝི་ཛརཌི་ - ས་སྒོའི་སེལའཐུ་

On this page of the Form Wizard, you can specify the table or query that you need to create the form as well as the fields that you want to include in the form.

འབྲི་ཤོག་ཝི་ཛརཌི་ - ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ཅིག་ གཞི་སྒྲིག་འབད་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་གི་རྒྱུད་དངོས་ཚུ་བཙུགས་དགོ་མོ་བ་ཅིན་ གསལ་བཀོད་འབད། ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་འདི་ འབྲི་ཤོག་གཞན་མི་ཅིག་ནང་བཙུགས་ཡོད་པའི་འབྲི་ཤོག་ཅིག་ཨིན།

འབྲི་ཤོག་ཝི་ཛརཌི་ - ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དགོ་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ ཡང་ན་ འདྲི་དཔྱད་དེ་ལས་ ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ནང་ས་སྒོ་ག་ཅི་འདི་དེ་གི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནིའི་དང་འདོད་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་གསལ་བཀོད་འབད།

འབྲི་ཤོག་ཝི་ཛརཌི་ - མཐུད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་ལེན་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ས་སྒོའི་ལག་དེབ་སེལ་འཐུ་གུ་བརྟེན་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ཅིག་གཞི་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ རིམ་པ་ ༢ པའི་ནང་གདམ་ཁ་བརྐྱབས་རྐྱབ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཝི་ཛརཌི་ཤོག་ལེབ་འདི་གུ་ མཐུད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ།

འབྲི་ཤོག་ཝི་ཛརཌི་ - ཚད་འཛིན་ཚུ་བདེ་ཞིབ་འབད་

ཝི་ཛརཌི་ཤོག་ལེབ་གུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་འབྲི་ཤོག་གི་སྒྲིག་བཀོད་ སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ།

འབྲི་ཤོག་ཝི་ཛརཌི་ - གནད་སྡུད་ཐོ་བཀོད་གཞི་སྒྲིག་འབད་

འབྲི་ཤོག་གསརཔ་གི་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་ལེགས་སྐྱོང་ཐབས་ལམ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

འབྲི་ཤོག་ཝི་ཛརཌི་ - བཟོ་རྣམ་ཚུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་

འབྲི་ཤོག་བཟོ་རྣམ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

འབྲི་ཤོག་ཝི་ཛརཌི་ - མིང་གཞི་སྒྲིག་འབད་

Specifies the name of the form and how to proceed.

རྒྱབ་ལོག

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

ཤུལ་མམ།

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

ཤོག་ལེབ་དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ལན་མ་བཀོད་པར་ འབྲི་ཤོག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

ཆ་མེད་གཏང་།

ཨེབ་གཏང་ ཆ་མེད་གཏང་དེ་གིས་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་མ་སྲུང་པར་ ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་བསྡམས་བཞགཔ་ཨིན།

Please support us!