གྲོས་གཞི་ཝི་ཛརཌི་ - མིང་

གྲོས་གཞི་གུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དགོ་པའི་མིང་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose File - Wizards - Agenda - Names.


གིས་ བོད་རྡ་འབད་ཡོད་པའི་འཛོམས་འདུ།

འཛོམས་འདུ་ནང་བོད་བརྡ་འབད་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་པའི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་ནའི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

Chairperson

ལྟ་མི་ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་པའི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་ནའི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

Minute keeper

ཆུ་ཚོད་བཀག་མི་ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་པའི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ་པའི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་ནའི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

Moderator

དྲན་ཐོ་བཞག་མི་ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་པའི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་ནའི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ངོ་འཛོམས་པ་ཚུ།

ངོ་འཛོམས་པ་ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་པའི་གྲལཐིག་ཅིག་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་ནའི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

བལྟ་མི་ཚུ།

ལྟ་མི་ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་པའི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་ནའི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

Facility personnel

ཡར་འཕེལ་འཇམ་སམ་པ་ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་པའི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨི་ནའི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

གྲོས་གཞི་ཝི་ཛརཌི་ལུ་འགྱོ་ - མིང་ཚུ་

Please support us!