ནང་དོན་ཚུ་ - གྲོགས་རམ་གྱི་གནད་དོན་ངོ་མ་ཚུ་

གྲོགས་རམ་གྱི་བརྗོད་དོན་ངོ་མ་ཚུ་ ཡིག་སྣོད་འཛིན་སྐྱོང་ཅིག་ནང་སྣོད་འཛིན་པ་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ བདེ་ཞིབ་འབད་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

འདི་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁ་བསྡམས་ཡོད་པའི་སྣོད་འཛིན་ཅིག་ལུ་ ཚར་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཡན་ལག་སྣོད་འཛིན་དང་གྲོགས་རམ་ཤོག་ལེབ་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད།

ངོས་དཔར།

ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྣོད་འཛིན་འདི་ཁ་བསྡམ་ནི་ལུ་ ཚར་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཡན་ལག་སྣོད་འཛིན་དང་གྲོགས་རམ་ཤོག་ལེབ་ཚུ་སྦ་བཞག

ངོས་དཔར།

ཆ་མཉམ་པའི་གྲོགས་རམ་ཤོག་ལེབ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆའི་ངོསཔར་གུ་ཚར་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད།

Use the arrow keys in combination with the Return key to drop down and roll up entries and to open documents.

Please support us!