དྭངས་གསལ་ཅན་

ཚད་རིས་དངོས་པོའི་ནང་ དྭངས་གསལ་གསས་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ༠% (opaque) ལས་ +༡༠༠% (དྭངས་གསལ་)ཨིན་མི་བེ་ལུསི་ཚུ་ འབྱུང་ཚུགསཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

དྭངས་གསལ་ཅན།

Please support us!