ཚད་རིས་ཐབས་ལམ་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚད་རིས་དངོས་པོའི་དོན་ལུ་ མཐོང་སྣང་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཐོ་ཡིག་བཞགཔ་ཨིན། ད་ལྟོའི་ཡིག་སྣོད་ནང་ དངོས་པོའི་མཐོང་སྣང་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ གནས་འདྲེན་ ཡངན་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་ཚད་རིས་དངོས་པོ་ལུ་འགྱུར་བ་མི་འོང་།

ནང་ཐིག་བཟོ་རྣམ་ཚུ།

ཚད་རིས་ཐབས་ལམ།

སྔོན་སྒྲིག

ཚད་རིས་ཀྱི་དངོས་པོ་གི་མཐོང་སྣང་འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་མ་འབད་བས།

གེརེ་སིཀེལ།

The graphic object is shown in grayscale. A color graphic object can become monochrome in grayscale. You can also use the color sliders to apply a uniform color to the monochrome graphic object.

གནགཔོ་དང་དཀརཔོ།

ཚད་རིས་ཀྱི་དངོས་པོ་དེ་ གནགཔོ་དང་དཀརཔོ་ནང་སྦེ་སྟོན་ཡོད། བརྒྱ་ཆ་ 50% གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ དཀར་མདངས་ཆ་མཉམ་གྱིས་ གནགཔ་སྦེ་བྱུང་འོང་ བརྒྱ་ཆ་ 50% ཆ་མཉམ་དཀརཔོ་སྦེ་འབྱུང་འོང་།

ཆུ་རྟགས།

ཚད་རིས་དངོས་པོ་འདི་ དཀར་མདངས་ནང་ཆེར་བསྐྱེད་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ ཚོན་མདངས་ནང་མར་ཕབ་འགྱོཝ་ཨིནམ་ལས་ རྒྱབ་གཞི་ནང་ཆུ་རྟགས་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།

Please support us!