ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ།

In the Add Tables dialog, select the tables you need for your current task. When creating a query or a new table presentation, select the corresponding table to which the query or table presentation should refer. When working with relational databases, select the tables between which you want to build relationships.

བཙུགས་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་འདྲི་དཔྱད་བཀོད་སྒྲིག་ནང་གི་སོ་སོ་འཕྱལ་བའི་སྒོ་སྒྲིག་ཅིག་ནང་ ཡང་ན་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་དང་གཅིག་ཁར་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་སྒྲིག་ནང་འབྱུངམ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ སྒོ་སྒྲིག་གི་ཚད་དང་གོ་རིམ་གཏན་འབེབས་འབད་ཚུགས།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit.


ཐིག་ཁྲམ།

ཐིག་ཁྲམ་གི་མིང་།

འཐོབ་ཚུགས་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་བཙུག་དགོ་པ་ཅིན་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་གཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁ་སྐོང་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད། དེ་མ་ཚད་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐིག་ཁྲམ་མིང་གུ་ཨེབ་གཏང་ཚར་གཉིས་འབད་བཏུབ་དང་ སྒོ་སྒྲིག་འདི་ཐིག་ཁྲམ་ས་སྒོ་ཚུ་དང་བཅས་ འདྲི་དཔྱད་བཀོད་སྒྲིག་ ཡང་ན་ མཐུན་འབྲེལ་སྒོ་སྒྲིག་གི་མགུ་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་འོང་།

ཁ་སྐོང་རྐྱབ།

ད་ལྟོ་སེལ་འཐུ་གྲུབ་པའི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཁ་བསྡམས།

ཐིག་ཁྲམ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ནི་ ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་བསྡམ་ཨིན།

Please support us!