འདྱི་དཔྱད་གཡོག་བཀོལ།

ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་ འདྲི་དཔྱད་གཡོག་བཀོལཝ་ཨིནམ་དང་འདྲི་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། འདྲི་དཔྱད་གཡོག་བཀོལ་ལས་འགན་གྱིས་ འདྲི་དཔྱད་མི་སྲུང་།

The Run Query function allows you to check the query. When you save the query, it is stored in the Query tab page.

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

འདྲི་དཔྱད་བཀོད་སྒྲིག་སྒོ་སྒྲིག་གི་དཀར་ཆག་ཕྲ་རིང་ནང་ལས་འདྲི་དཔྱད་གཡོག་བཀོལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ མཐོང་སྣང་ - སྔོན་ལྟ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།


Run Query Icon

འདྲིད་དཔྱད་གཡོག་བཀོལ།

Please support us!