Setting Indents, Margins, and Columns

ཁྱོད་ཀྱིས་ མཱའུསི་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཡངན་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ འགོ་མཚམས་དང་ས་སྟོང་ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

If you split the page into columns, or the cursor is placed in a multiple-column frame, you can change the column width and the column spacing by dragging them on the ruler with the mouse.

ཁྱོད་ཀྱིས་ དངོས་པོ་དང་གཟུགས་བརྙན་ ཡང་ན་ བྲིས་ནིའི་དངོས་པོ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཐིག་ཤིང་ནང་ལུ་དངོས་པོའི་མཐའ་མཚམས་ཚུ་མཐོང་འོང་། མཐའ་མཚམས་ཚུ་ མཱའུསི་གིས་ ཐིག་ཤིང་གུ་འདྲུད་པའི་སྒོ་ལས་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས།

འོད་རྟགས་འདི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཐིག་ཅིག་ནང་བཞག་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དེ་ཚུ་ཐིག་ཤིང་གུ་མཱའུསི་དང་གཅིག་ཁར་འདྲུད་པའི་ཐོག་ལས་ ནང་ཐིག་ནང་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ འགོ་མཚམས་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས། ཐིག་ཁྲམ་གྱི་མཐའ་མཚམས་གྲལ་ཐིག་འདི་ ཐིག་ཤིང་གུ་ ཡང་ན་ མཐའ་མཚམས་གྲལ་ཐིག་ངོ་མ་འདི་འདྲུད་པའི་ཐོག་ལས་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས།

Icon

ངོས་པར་འདི་གིས་ ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་(མགུ་གི་ཟུར་གསུམ་)ཀྱི་གྲལ་ཐིག་དང་པ་ལུ་ གཡས་ཀྱི་འགོ་མཚམས་དང་དོན་མཚམས་(མཇུག་གི་ཟུར་གསུམ་)ཀྱི་གྲལ་ཐིག་གཞན་ཅིག་གི་དོན་ལུ་རྟགས་བཀལཝ་ཨིན།

Icon

ཐིག་ཤིང་གི་གཡས་ལུ་ཡོད་པའི་ངོས་པར་འདི་གིས་ ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་ཀྱི་འགོ་མཚམས་རྟགས་བཀལཝ་ཨིན།

ལས་ཀ།

བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས།

གཡོན་གྱི་འགོ་མཚམས་འདི་གཞི་སྒྱིག་འབད།

Drag the bottom left mark to the right while pressing the mouse button.

གྲལ་ཐིགདང་པ་གི་གཡོན་འགོ་མཚམས་འདི་ གཞི་སྒྲིག་འབད།

Drag the top left mark to the right while pressing the mouse button.

གཡས་ཀྱི་འགོ་མཚམས་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད།

Drag the mark on the right to the left while pressing the mouse button.


tip

In order to change the left indent starting with the second line of a paragraph, hold down the key, click the triangle on the bottom left, and drag it to the right.


note

དོན་མཚམས་འགོ་མཚམས་བཀལ་བའི་བསྒང་ གཞི་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་མཆོང་ལྡེ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་མ་འབད་བས། གཞི་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་མཆོང་ལྡེ་ཚུ་ དོན་མཚམས་ས་སྟོང་ཕྱི་ཁར་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ད་ལས་ཕར་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་བཀྲམ་སྟོན་མི་འབད།


Please support us!