དྲན་ཐོ་འཚོལ།

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Find Record icon on the Table Data bar and Form Design bar.

Find Record Icon

དྲན་ཐོ་འཚོལ།


ཐིག་ཁྲམ་འཚོལ་བཞི་སྐབས་ལུ་ ད་ལྟོའི་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་འབྲི་ཤོག་ཅིག་ནང་འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ འབྲི་ཤོག་དང་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།

tip

The search described here is carried out by LibreOffice. If you want to use the SQL server to search in a database, then you should use the Form-based Filters icon on the Form bar.


འཚོལ་ཞིབ་ལས་འགན་འདི་ཡང་ ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ལངམ་སྦེ་ཐོབ་ཚུགས། འཚོལ་ཞིབ་ལས་འགན་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་ཅིག་ནང་ལས་བོད་བརྡ་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཀེར་ཐིག་ལུ་ཆ་མཉམ་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་གྱི་ཀེར་ཐིག་རེ་རེ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཚུགས།

གི་དོན་ལུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད།

འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག:

སྒྲོམ་ནང་ལུ་འཚོལ་ཞིབ་ཐ་སྙད་བཙུགས་ ཡངན་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་སེལ་འཐུ་འབད། འོད་རྟགས་འོག་གི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཧེ་མ་ལས་ར་ ཚིག་ཡིག་ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་ནང་ལུ་འདྲ་བཤུས་བརྐྱབས་ཅི། འཚོལ་ཞིབ་འདི་འབྲི་ཤོག་ནང་གཡོག་བཀོལ་བའི་བསྒང་ལུ་ མཆོང་ལྡེ་དང་གྲལ་ཐིག་མཚམས་ཚུ་ལས་སྦྱོར་འབད་མི་ཚུགསཔ་ཨིནམ་སེམས་ཁར་ངེས།

Your search terms will be saved as long as the table or the form document is open. If you are running more than one search and you would like to repeat the search term, you can select a previously used search term from the combo box.

ས་སྒོའི་ནང་དོན་འདི་ སྟོང་ཆ་ཨིན་པས།

གནད་སྡུད་དང་མི་ལྡན་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་ཐོབ་པའི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ས་སྒོའི་ནང་དོན་འདི་ སྟོང་ཆ་མེན་པས།

གནད་སྡུད་དང་ལྡན་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་ཐོབ་པའི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ག་སྟེ་ལུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི།

ག་སྟེ་ལུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་ན་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

འབྲི་ཤོག

ཁྱོད་ཀྱིས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ་མནོ་མི་གཏན་ཚིགས་ཅན་གྱི་འབྲི་ཤོག་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

note

འབྲི་ཤོག་ ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་འདི་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་ གཅིག་ལས་ལྷག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཅན་གྱི་འབྲི་ཤོག་དང་བཅས་པའི་འབྲི་ཤོག་ཡིག་ཆ་ཅིག་ཨི་ནཔ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་མཐོང་ཚུགས། དེ་ཐིག་ཁྲམ་ ཡངན་ འདྲི་དཔྱད་ཚུ་ནང་འཚོལ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་མི་འབྱུང་།


འབྲི་ཤོག་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ སྣ་མང་གཏན་ཚིགས་ཅན་གྱི་འབྲི་ཤོག་ཚུ་ཡོདཔ་འོང་། དེ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ལུ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལམ་ཡོད་པའི་ངོ་རྐྱང་འབྲི་ཤོག་ཆ་ཤས་ཨིན།

འབྲི་ཤོག་ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ཚད་འཛིན་འབད་བའི་གཏན་ཚིགས་ཅན་གྱི་འབྲི་ཤོག་ཆ་མཉམ་གྱི་མིང་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

ས་སྒོ་ཚུ་གེ་རང།

ས་སྒོ་ཆ་མཉམ་ལས་བརྒྱུད་དེ་འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཐིག་ཁྲམ་ནང་འཚོལ་ཞིབ་ཅིག་གཡོག་བཀོལ་བ་ཅིན་ དེ་ནང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ར་འཚོལ་ཞིབ་འབད་འོང་། དེ་མེན་པར་འཚོལ་ཞིབ་འདི་འབྲི་ཤོག་ནང་གཡོག་བཀོལ་བ་ཅིན་ གཏན་ཚིགས་ཅན་གྱི་འབྲི་ཤོག་(འབྲི་ཤོག་ འོག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་)གི་ས་སྒོ་ཆ་མཉམ་ར་འཚོལ་ཞིབ་འབད་འོང་། དོ་རུང་འཚོལ་ཞིབ་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་ས་སྒོ་ཅིག་ནང་གཡོག་བཀོལ་བ་ཅིན་ ནུས་ཅན་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་ས་སྒོ་ཅིག་དང་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་ཆ་མཉམ་ར་འཚོལ་ཞིབ་འབད་འོང་།

ད་ལྟོའི་གཏན་ཚིགས་ཅན་གྱི་འབྲི་ཤོག་གི་ས་སྒོ་ཚུ་ འབྲི་ཤོག་ཡིག་ཆའི་ས་སྒོ་ཚུ་དང་ཅོག་འཐད་མི་དགོཔ་ཨིནམ་ སེམས་ཁར་དྲན། འབྲི་ཤོག་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ སྣ་མང་གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་(དེ་ཡང་ སྣ་མང་གཏན་ཚིགས་ཅན་གྱི་འབྲི་ཤོག་)ལུ་དཔག་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་ ས་སྒོ་ཆ་མཉམ་གདམ་ཁ་གིས་ འབྲི་ཤོག་ནང་གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ལུ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་འཚོལ་ཞིབ་འབད་འོང་།

ས་སྒོ་རྐྱང་པ།

གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ལས་བརྒྱུད་དེ་ འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།

གཞི་སྒྲིག་ཚུ།

སྒྲིག་སྟངས་འདི་ཚུ་ ཚད་འཛིན་འཚོལ་ཞིབ་ནང་ལུ་ ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

གནས་ས།

འཚོལ་ཞིབ་ཐ་སྙད་དང་ས་སྒོའི་ནང་དོན་གཉིས་ཀྱི་མཐུན་ལམ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། འོག་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་ལངམ་སྦེ་ཐོབ་ཚུགས་:

Position

Description

ས་སྒ་ནང་ག་སྟེ་རང་འབད་རུང་།

ས་སྒོའི་ཕྱོགས་ག་སྟེ་ཡང་ཡོད་པའི་འཚོལ་ཞིབ་དཔེ་གཞི་དང་ལྡན་པའི་ས་སྒོ་ཆ་མཉམ་ སླར་ལོགཔ་ཨིན།

ས་སྒོའི་མགོ

ས་སྒོའི་འགོ་ཐོག་ལས་ཡོད་པའི་འཚོལ་ཞིབ་དཔེ་གཞི་དང་ལྡན་པའི་ས་སྒོ་ཆ་མཉམ་ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ས་སྒོའི་མཇུག

ས་སྒོའི་མཇུག་གི་འཚོལ་ཞིབ་དཔེ་གཞི་དང་ལྡན་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ སླར་ལོགཔ་ཨིན།

ས་སྒོ་ཧྲིལ་བུ།

ས་སྒོའི་ནང་དོན་དང་མཐུན་སྒྲིག་ཡོདཔ་བཟུམ་གྱི་འཚོལ་ཞིབ་དཔེ་གཞི་དང་ལྡན་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ར་ སླར་ལོགཔ་ཨིན།


note

ཝའིལ་ཀརཌི་གསལ་བརྗོད་ ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་འདི་གུ་རྟགས་བཀལ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལས་འགན་འདི་འཐོབ་མི་ཚུགས།


ས་སྒོའི་རྩ་སྒྲིག་འདི་འཇུག་སྤྱོད་འབད།

ས་སྒོའི་རྩ་སྒྲིག་ཆ་མཉམ་ར་ ད་ལྟོའི་ཡིགཆ་འཚོལ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། སསྒོའི་རྩ་སྒྲིག་འདི་འོག་གི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་མཐོང་ཚུགས་པའི་རྩ་སྒྲིག་ཅིག་ཨིན།

  1. ས་སྒོའི་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་བཀོད་སྒྲིག་ཐབས་ལམ་ནང་

  2. གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་མཐོང་སྣང་ནང་གི་ཀེར་ཐིག་རྩ་སྒྲིག་གུ་

  3. འབྲི་ཤོག་གི་ནང་ཚད་འཛིན་གྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གུར།

ས་སྒོའི་རྩ་སྒྲིག་འཇུག་སྤྱོད་འབད་སྒྲོམ་འདི་རྟགས་བཀལ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཐིག་ཁྲམ་གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་ ཡང་ན་ འབྲི་ཤོག་འདི་ དེ་ཁར་གཞི་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་རྩ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། ག་དེམ་ཅིག་འབད་སྒྲོམ་འདི་གུ་རྟགས་མ་བཀལ་བ་ཅིན་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་འདི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་སྲུངས་ཡོད་པའི་རྩ་སྒྲིག་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།

དཔེར་ན:

You have a date field, which is saved in "DD.MM.YY" format in the database (for example, 17.02.65). The format of the entry is changed in the data source view to "DD MMM YYYY" (17 Feb 1965). Following this example, a record containing February 17 is only found when the Apply field format option is on:

ས་སྒོའི་རྩ་སྒྲིག་འདི་འཇུག་སྤྱོད་འབད།

དཔེ་གཞི་དེ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད།

ཨཱོན

"Feb" འདི་སླར་ལོག་འབད་ནུག་ འདི་འབདཝ་ད་ "2"ལུ་མིན་འདུག

ཨོཕ།

"2" འདི་སླར་ལོག་འབད་ནུག་ འདི་འབདཝ་ད་ "Feb"་མེན་པས།


ཁྱོད་ཀྱིས་ ཨ་རྟག་ར་ས་སྒོ་རྩ་སྒྲིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན་པའི་འོས་སྦྱོར་འབདཝ་ཨིན།

ས་སྒོ་རྩ་སྒྲིག་མེད་པ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འོག་གི་དཔེ་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་ཚུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེནམ་ཨིནམ་དང་ཕྱིའི་སྔོན་སྒྲིག་རྩ་སྒྲིག་དག་པ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་འབྱུངམ་ཨིན་:

འཚོལ་ཞིབ་འབད་བའི་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ།

རྒྱུ་རྐྱེན།

"5" returns "14:00:00" as a time.

Time fields are not defined for dBASE databases and must be simulated. To internally display the time "14:00:00", a "5" is necessary.

"00:00:00" returns all records of a standard date field.

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱིས་ མཉམ་མུཐད་འབད་ཡོད་པའི་ཚེས་གྲངས་/ཆུ་ཚོད་ས་སྒོ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ནང་ན་སྦེ་ཚེས་གྲངས་བེ་ལུ་ཅིག་གསོག་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།

ས་སྒོ་ཧྲིལ་བུ་ གདམ་ཁ་འདི་ Positionགི་འོག་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ "45.79" མི་ལོགཔ་ཨིན་ "45.79"།

The view shown does not match what is stored internally. For example, if value "45.789" is stored in the database as a field of type "Number/Double" and the shown formatting is set to display only two decimals, "45.79" is only returned in searches with field formatting.


གནད་དོན་འདི་ནང་ ཚད་ལྡན་རྩ་སྒྲིག་འདི་ ནང་ལུ་སྦེ་གསོག་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབད་མི་རྩ་སྒྲིག་ཅིག་ཨིན། འདི་ཨ་རྟག་་ར་ལག་ལེན་པ་གིས་མི་མཐོངམ་ཨིན་ དེ་ཡང་དམིགས་བསལ་གྱིས་ གནད་སྡུད་དབྱེ་བ་(དཔེར་ན་ ཌི་བེསི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ས་སྒོ་)མཚུངས་བཟོའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པ་ཅིན་ མི་མཐོངམ་ཨིན། འདི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་དང་ངོ་རྐྱང་གནད་སྡུད་དབྱེ་བ་ལུ་བརྟེནམ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་ཅི་འདི་སྟོན་ཡོདཔ་ཨིན་ན་འཚོར་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ས་སྒོ་རྩ་སྒྲིག་དང་གཅིག་ཁར་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་འདི་འོས་ལྡན་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་གྲངས་སུ་ དབྱེ་བའི་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ས་སྒོ་དང་ཆུ་ཚོད་ དེ་ལས་ཚེས་གྲངས་/ཆུ་ཚོད་དང་ཨང་གྲངས་/གཉིས་ལྡན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

However, searching without Apply field format is appropriate for larger databases with no formatting issues, because it is faster.

ཁྱོད་ཀྱིས་ ས་སྒོའི་རྩ་སྒྲིག་འཇུག་སྤྱོད་ དང་གཅིག་ཁར་ ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ རྟགས་བཀལ་ཡོད་མི་ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་ལུ་ "1" ཅིག་དང་ རྟགས་མ་བཀལ་མི་ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་ལུ་"0"ཅིག་དང་ དེ་ལས་ ངེས་འཛིན་མ་འབད་མི་(ཊི་སི་ཊེཊི་)ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་ལུ་ ཡིག་རྒྱུན་སྟོོངམ་ཚུ་ཐོབ་འོང་། ག་དེམ་ཅིག་འབད་འཚོལ་ཞིབ་འདི་ ས་སྒོ་རྩ་སྒྲིག་འཇུག་སྤྱོད་ འདི་མེད་པར་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ སྐད་ཡིག་ལུ་བརྟེན་པའི་སྔོན་སྒྲིག་བེ་ལུསི་"TRUE" ཡང་ན་ "FALSE" མཐོང་འོང་།

ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ལུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ལུ་ ས་སྒོ་རྩ་སྒྲིག་འཇུག་སྤྱོད་ འདི་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ཚིག་ཡིག་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་མཐོང་ཚུགས། ག་དེམ་ཅིག་འབད་ ས་སྒོ་རྩ་སྒྲིག་འཇུག་སྤྱོད་འདི་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ་ཅིན་ ཚད་ལྡན་ས་སྒོའི་རྩ་སྒྲིག་ལུ་ཆ་མཉམ་པའི་ནང་དོན་ཚུ་མཐོང་ཚུགས།

མཐུན་སྒྲིག་འབད་བའི་ཡི་གུ་ཚུ།

འཚོལ་ཞིབ་སྐབས་ལུ་ ཚུགས་ཡིག་དང་མགྱོགས་ཡི་གཉིས་ཀུ་ཆ་འཇོག་འབད་ནུག་

རྒྱབ་བསྐྱོད་ལུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད།

འཚོལ་ཞིབ་ལས་སྦྱོར་འདི་རིམ་ལོག་ཁ་ཕྱོགས་ནང་སྦེ་ དྲན་ཐོའི་མཇུག་ལས་མགུ་ཚུན་ གཡོག་བཀོལ་བཏུབ་པའི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

མགོ་ལས/མཇུག་ལས།

གིས་ འཚོལ་ཞིབ་ལོག་འགོ་བཙུགཔ་ཨིན། གདོང་བསྐྱོད་འཚོལ་ཞིབ་འདི་ དྲན་ཐོ་དང་པམ་གྱིས་ལོག་འགོ་བཙུགཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་རྒྱབ་བསྐྱོད་འཚོལ་ཞིབ་འདི་ མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་གིས་ ལོག་འགོ་བཙུགཔ་ཨིན།

ཝའིལ་ཀརཌི་གསལ་བརྗོད་

You can use the following wildcards:

ཝའིལ་ཀརཌིསི།

དོན་དག

དཔེར་ན།

?

མཐུན་སྒྲིག་ཡིག་ཏག་ཏ་ཅིག་ལུ་

"?loppy" ལོགཔ་ཨིན་ "Floppy"

"M?ller" སླར་ལོགཔ་ཨིན་ དཔེར་ན་ མི་ལར་དང་མོ་ལར་

*

༠་ ཡང་ན་ མཐུན་སྒྲིག་ཡིག་འབྲུ་ལེ་ཤ་ལུ་

"*-*" སླར་ལོག་ "ZIP-Drive" འབདཝ་ཨིནམ་དང་ "CD-ROM"

"M*er" གིས་ "M"གིས་འགོ་བཙུགས་མི་དང་"er" (དཔེར་ན་ མི་ལར་དང་མོ་ལར་ དེ་ལས་མ་དར་ཚུ་ཨིན་)གིས་ མཇུག་བསྡུ་བའི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ཆ་མཉམ་ སླར་ལོགཔ་ཨིན།


If you want to search for the actual characters ? or *, precede them with a backslash: "\?" or "\*". However, this is only necessary when Wildcard expression is enabled. When the option is not enabled, the wildcard characters are processed like normal characters.

དུས་རྒྱུན་གྱི་གསལ་བརྗོད།

Searches with regular expressions. The same regular expressions that are supported here are also supported in the LibreOffice Find & Replace dialog.

དུས་རྒྱུན་བརྗོད་པའི་ཐོག་ལས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་མི་འདི་བ་ཡང་ ཝའིལ་ཀརཌི་ཐོག་ལས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་མི་འདི་གིས་ ལེ་ཤ་བྱིནམ་ཨིན། དུས་རྒྱུན་བརྗོད་པའི་ཐོག་ལས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་བ་ཅིན་ འོག་གི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ ཝའིལ་ཀརཌིསི་ཐོག་ལས་འཚོལ་ཞིབ་ནང་ལགལེན་འཐབ་ཡོད་མི་དང་ཆ་མཉམ་ཨིན་:

ཝའིལ་ཀརཌི་གསལ་བརྗོད་དང་མཉམ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་

དུས་རྒྱུན་གྱི་གསལ་བརྗོད་དང་མཉམ་ཅིག་འཚོལ་ཞིབ་འབད་

?

.

*

.*


ཆ་འདྲ་བའི་འཚོལ་ཞིབ།

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

(ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྐད་ཡིག་ཚུ་ལྕོགས་ཅན་སྦེ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ ) ཡིག་འབྲུའི་རྒྱ་ཚད་འདི་མཐུན་སྒྲིག་འབད།

Distinguishes between half-width and full-width character forms.

(ཨེ་ཤི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག་ཚུ་ལྕོགས་ཅན་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་)(ཇ་པ་ནིསི་)བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་མས།

Lets you specify the search options for similar notation used in Japanese text. Select this checkbox, and then click the Sounds button to specify the search options.

Sets the search options for similar notation used in Japanese text.

མཉམ་པ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད།

Specifies the options to be treated as equal in a search.

སྣང་མེད་བཞག

Specifies the characters to be ignored.

མངའ་སྡེ།

མངའ་སྡེ་གྲལ་ཐིག་གིས་ འཚོལ་ཞིབ་ཀྱིས་སླར་ལོག་འབད་ཡོད་པའི་དྲན་ཐོ་ཚུ་སྟོནམཨིན། ག་དེམ་ཅིག་འབད་ འཚོལ་ཞིབ་འདི་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་མཇུག་(ཡངན་ འགོ་བཙུགཔ་ད་)ལུ་ལྷོད་པ་ཅིན་ འཚོལ་ཞིབ་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་ མཇུག་གཞན་ཅིག་ཁར་འཕྲོ་མཐུད་དེ་སྡོད་འོང་།

In very large databases, finding the record in reverse search order can take some time. In this case, the status bar informs you that the records are still being counted.

Search/Cancel

འཚོལ་ཞིབ་འདི་མཐར་འཁྱོལ་སྦེ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་གི་ཆ་མཉམ་ས་སྒོ་འདི་གཙོ་དམིགས་འབད་དེ་སྡོད་འོང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ལོག་སྟེ་ འཚོལ་ཞིབ་ ཨེབ་རྟ་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འཕྲོ་མཐུད་ཚུགས། དོ་རུང་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཆ་མེད་གཏང་ ཨེབ་རྟ་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་འདི་ཆ་མེད་གཏང་བཏུབ།

ཁ་བསྡམས།

ཌའི་ལོག་ཁ་བསྡམ་ཨིན་ མཇུག་ལུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་མི་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ LibreOffice མ་སྤང་ཚུན་ཚོད་ སྲུངས་ཏེ་སྡོད་འོང་།

ཐིག་ཁྲམ་ ཡངན་ འབྲི་ཤོག་ལེ་ཤ་ར་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡིག་ཆ་རེ་རེ་ལུ་ འཚོལ་ཞིབ་གདམ་ཁ་མ་འདྲཝ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། དེ་ལས་ཡིག་ཆ་འདི་ཁ་བསྡམ་པ་ཅིན་ མཇུག་ལུ་ཁ་བསྡམས་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆའི་འཚོལ་ཞིབ་གདམ་ཁ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་སྲུངམ་ཨིན།

Please support us!