Standard Filter

Specifies the logical conditions to filter your table data. This dialog is available for spreadsheet documents, database tables and database forms. The dialog for databases does not contain the More Options button.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Data - More Filters - Standard Filter.

Database table view: Standard Filter icon in the Database toolbar.

Form view: Standard Filter icon in the Form bar.

Icon Standard Filter

ཚད་ལྡན་ཚགས་མ།


ཚགས་མ་གི་ཁྱད་ཚད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ གྲལ་ཐིག་གི་དབྱེ་བ་བརྡ་སྟོན་དང་ས་སྒོའི་མིང་ དེ་ལས་གཏན་ཚིགས་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་བེ་ལུ་ ཡང་ན་ སྒྲུབ་རྟགས་མཉམ་མཐུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཚགས་མ་ཅིག་ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

བཀོལ་སྤྱོདཔ།

For the following arguments, you can choose between the logical operators AND / OR.

ས་སྒོའི་མིང།

Specifies the field names from the current table to set them in the argument. You will see the column identifiers if no text is available for the field names.

གནས་སྟངས།

Specifies the comparative operators through which the entries in the Field name and Value fields can be linked.

གནས་གོང་།

Specifies a value to filter the field.

བེ་ལུ་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོའི་མིང་གི་དོན་ལུ་ བེ་ལུསི་ཆ་མཉམ་ཡོདཔ་ཨིན། ཚགས་མ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་བེ་ལུ་འདི་གདམས། དེ་མ་ཚད་ཁྱོད་ཀྱིས་ - སྟོངམ་ - ཡང་ན་ -སྟོངམ་མེན་ empty - ཐོ་བཀོད་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་ ཡང་ན་ འབྲི་ཤོག་ནང་ཚགས་མ་ལས་འགན་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ བཙག་ནི་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་བེ་ལུ་ ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ བེ་ལུ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

Please support us!