ཐིག་ཁྲམ།

In the གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ཀེར་ཐིག་བཙུགས་ ཌའི་ལོག་ནང་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་འདི་ཡིག་ཆ་ནང་ཐིག་ཁྲམ་སྦེ་བཙུག་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་ གདམ་ཁ་སེལ་འཐུ་འབད། ཌའི་ལོག་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ ཡངན་ ཀེར་ཐིག་ག་འདི་གནས་སོར་འབདཝ་ཨིན་ན་དང་ ཚིག་ཡིག་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ རྩ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན་ན་ ཐག་བཅད་ཚུགསཔ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ།

ཐིག་ཁྲམ་ མངའ་ཁོངས་ནང་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་ཐིག་ཁྲམ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ཀེར་ཐིག་ཚུ།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ ཚིག་ཡིག་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཙུག་ནི་ཨིན་པའི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་ཀེར་ཐིག་(ཚུ་) ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ དང་ལེན་མ་འབད་བའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་ར་ ནཱ་ལུ་ཐོ་ཡིག་བཀོད་དེ་ཡོད། ཐོ་བཀོད་ཚུ་ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་བཞིན་དབྱེ་སེལ་འབད་ཡི།

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཀེར་ཐིག་ཚུ།

ཡིག་ཆ་ནང་བཙུག་དགོ་པའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ཀེར་ཐིག་ཆ་མཉམ་ར་ ཐོ་ཡིག་བཀོདཔ་ཨིན། ཀེར་ཐིག་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ ཆ་མཉམ་པའི་ཐོ་བཀོད་རེ་རེ་ནང་ འགན་སྤྲོད་འབད་འོང་། ཐིག་ཁྲམ་ཀེར་ཐིག་(ཚུ་)ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་གི་ཐོ་བཀོད་གོ་རིམ་གྱིས་ ཚིག་ཡིག་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ གནད་སྡུད་གོ་རིམ་གཏན་འབེབས་འབདཝ་ཨིན།

>>

ཐོ་ཡིག་བཀོད་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ས་སྒོ་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ཀེར་ཐིག་(ཚུ་)ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་ཀེར་ཐིག་(ཚུ་) ཐོ་ཡིག་སྒྲོ་ནང་ཐོ་ཡིག་བཀོད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ར་ ཡིག་ཆ་ནང་བཙུགས་ཅི།

>

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ས་སྒོ་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་ཀེར་ཐིག་(ཚུ་) ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ཁྱོད་ཀྱིས་ འདི་ཐིག་ཁྲམ་ཀེར་ཐིག་(ཚུ་) ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་སྤོ་བཤུད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་གུ་ཚར་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད་ཚུགས། Table column(s) ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ཐོ་ཡིག་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ ཡིག་ཆ་ནང་ལ་བཙུགས་ཡོདཔ།

<

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ས་སྒོ་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་ཀེར་ཐིག་(ཚུ་)ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ལས་ རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན། རྩ་བསྐྲད་བཏང་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་འདི་ ཡིག་ཆ་ནང་མ་བཙུགས།

<<

གནད་སྡུག་གཞི་རྟེན་གྱི་ས་སྒོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ར་ ཐིག་ཁྲམ་ཀེར་ཐིག་(ཚུ་)ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ལས་ རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

རྩ་སྒྲིག།

ཡིག་ཆ་ནང་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ས་སྒོ་བཙུག་ནི་གི་དོན་ལས་ རྩ་སྒྲིག་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ལས།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་རྩ་སྒྲིག་དང་ལེན་འབདཝ་ཨིན།

སེལ་འཐུ་འབད།

གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ལ་ལོ་ཅིག་གི་རྩ་སྒྲིག་བརྡ་དོན་དང་ལེན་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་རྩ་སྒྲིག་ཅིག་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ནཱ་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལ་ལོ་ཅིག་ དཔེར་ན་ ཨང་གྲངས་ ཡངན་ བུ་ལིན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ལངམ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་ནང་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་བ་ཅིན་ ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ཡོདཔ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ རྩ་སྒྲིག་གང་ཡང་སེལ་འཐུ་འབད་མི་ཚུགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་དགོ་མི་རྩ་སྒྲིག་འདི་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ "Other Formats..." སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་ ཌའི་ལོག་ནང་ རེ་འདུན་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་རྩ་སྒྲིག་འདི་ངེས་འཛིན་འབད།

སེལ་འཐུ་ཐོ་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་འདི་ ཨ་རྟག་ར་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ཀེརཐིག་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ས་སྒོ་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

གནད་སྡུད་འདི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་གི་རྣམ་པ་ལུ་སྦེ་ ཡིག་ཆ་ནང་བཙུག་ནི་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་བདེན་པའི་གདམ་ཁ་འདི་ ཤུགས་ལྡན་ཨིན་དགོ དེ་ལས་འབདན་ཁྱོད་ཀྱིས་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་གི་རྩ་སྒྲིག་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ཐིག་ཁྲམ་ཀེར་ཐིག་(ཚུ་) ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ལས་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ས་སྒོ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུགས། ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་འདི་ མཇུག་གི་སེལ་འཐུ་ནང་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་འོང་། གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ས་སྒོ་འདི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟཻན་གྱི་ཀེར་ཐིག་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ ཡང་ན་ ཐིག་ཁྲམ་ཀེར་ཐིག་(ཚུ་) ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ལས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་རུང་ཁྱད་མེད།


ཐིག་ཁྲམ་གི་མགུ་རྒྱན་འདི་བཙུགས།

ཀེར་ཐིག་གི་དོན་ལུ་ ཚིག་ཡིག་ཐིག་ཁྲམ་ནང་མགོ་རྒྱན་ཅིག་བཙུག་ནི་ཨིན་ནའི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཀེར་ཐིག་གི་མིང་འཇུག་སྤྱོད་འབད།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ས་སྒོའི་མིང་ཚུ་ ཚིག་ཡིག་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཀེར་ཐིག་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ མགུ་རྒྱན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

གྲལ་ཐིག་རྐྱངམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད།

ཚིག་ཡིག་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ མགུ་རྒྱན་གྲལ་ཐིག་སྟོངམ་ བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ གྲལ་ཐིག་རྐྱངམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ གདམ་ཁ་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ས་སྒོའི་མིང་དང་ཆ་མི་མཉམ་པའི་ ཡིག་ཆ་ནང་མགུ་རྒྱན་ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

རྒྱུ་དངོས་ཚུ།

ཁྱོད་ལུ་ མཐའ་མཚམས་དང་རྒྱབ་གཞི་དེ་ལས་ ཀེར་ཐིག་རྒྱ་ཚད་བཟུམ་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་རྒྱུ་དངོས་ ངེས་འཛིན་འབད་ནིའི་ནུས་པ་བྱིན་པའི་ ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག

Opens the dialog, in which you can select format styles that are immediately applied when inserting the table.

Please support us!