གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་བཙུགས།

རྟགས་བཀལ་ཡོད་པའི་དྲན་ཐོའི་ས་སྒོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་སྦེ་འོད་རྟགས་གནས་ས་ལུ་ བཙུགསཔ་ཨིན། ངོས་པར་འདི་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ ཡང་ན་ ཤོག་ཁྲམ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ མཐོང་ཚུགས།

ངོས་དཔར།

གནད་སྡུད་ལས་ཚིག་ཡིག་ལུ།

Please support us!