ཡང་སེལ་འབད།

བཀྲམ་སྟོན་འབད་འོད་པའི་གནད་སྡུད་ ཡང་སེལ་འབདཝ་ཨིན། སྣ་མང་-ལག་ལེན་པའི་མཐའ་འཁོར་ནང་ གནད་སྡུད་ཡང་སེལ་འབད་མི་འདི་ ཡོད་བཞིན་འབད་སྡོད་འོང་།

Icon Refresh

ཡང་སེལ་འབད།

འོག་གི་བརྡ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཡན་ལག་དཀར་ཆག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཡང་སེལ་ ངོས་པར་གྱི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོད་པའི་མདའ་རྟགས་གུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

Please support us!