Highlighting

Applies the current highlight color to the background of a character style or text selection.

If no text is selected, click the Highlight Color icon, select the text that you want to highlight, and then click the Highlight Color icon again. To change the highlight color, click the arrow next to the Highlight Color icon, and then click the color that you want.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - Character - Highlighting tab.

When editing a character style, choose Highlighting tab.

Icon Highlighting

Highlight Color


གཙོ་དམིགས་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ།

 1. རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཕྲ་རིང་ གུར་ གཙོག་དམིགསའབད་ནིའི་ ངོས་དཔར་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

  note

  གཙོ་དམིགས་ཀྱི་ཚོས་གཞི་འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་གཙོ་དམིགས་ངོས་དཔར་གྱི་ ཤུལ་མ་ཡོད་མི ་མདའ་རྟགས་འདི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་དང་ ཁྱོད་རང་ག་དགོ་མི་ ཚོས་གཞི་འདི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།


 2. ཁྱོད་རང་ ཚིག་ཡིག་ག་དེ་ལུ་ གཙོ་དམིགས་འབད་ནི་ཨིན་ན་ འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

  tip

  གཙོག་དམིགས་དེ་ མིང་ཚིག་རྐྱང་པ་མིང་ཚིག་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ མིང་ཚིག་ལུ་ ཨེབ་གཏང་ཐེངས་གཉིསའབད།


 3. To turn off highlighting, press Esc.

གཙོ་དམིགས་འབད་ནི་ རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་ལུ།

 1. གཙོ་དམིགསའབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

 2. རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ ཕྲ་རིང་གུར་ གཙོ་དམིགས་ ངོས་དཔར་གྱི་ཤུལ་མ་ཡོད་མི་ མདའ་རྟགས་འདི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ བཀང་བ་མེད་མི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

Please support us!