ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་།

ཁྱོད་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་ ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས།

ཁྱོད་ཀྱི་ སེ་མི་ཀོ་ལཱོན་ (;)་གིས་ སོ་སོ་འཕྱལ་ཡོད་པའི་ ཡིག་གཟུགས་ལེ་ཤ་ཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ། ཧེ་མའི་ཡིག་གཟུགས་འདི་ཚུ་ འཐོབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་LibreOffice འདི་གིས་ རྗེས་འཛིན་ནང་ མིང་བཏགས་ཡོད་མི་ རེ་རེ་བཞིན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་གཟུགས་འདི་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་ ཡང་ན་ འོད་རྟགས་འདི་གི་གནས་སའི་ མིང་ཚིག་གང་རུང་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན། ཚིག་ཡིག་ཅིག་སེལ་འཐུ་མ་འབད་བར་ཡོན་པ་ཅིན་ ཡིག་གཟུགས་འདི་གིས་ ཚིག་ཡིག་ཤུལ་ལས་ ཡིག་དཔར་རྐྱབ་ཡོད་མི་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

The last five font names that have been selected are shown in the top part of the combo box.

ངོས་དཔར།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

In LibreOffice you see the available fonts only if a printer is installed as the default printer in your system. In order to install a printer as the default printer please refer to your operating system documentation.


You can see the name of the fonts formatted in their respective font if you mark the Show preview of fonts field in LibreOffice - View in the Options dialog box.

Please support us!