ཐིག་ཁྲམ་ཆ་ཤས་ཀྱི་ཝི་ཛརཌི:ས་སྒོའི་སེལ་འཐུ།

ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་ཁྱི་ས་སྒོ་ནང་ ས་སྒོ་ག་དེ་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ཚད་འཛིན་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ལས་ཁ་ཕྱེ་ ཚད་འཛིན་མངམ་ ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་། ས་སྒོ་བཟོ་བཏོན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཐིག་ཁྲམ་ ངོས་དཔརཨེབ་གཏང་ནི་་དང་ ས་སྒོ་བཟོ་བཏོན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ མཱའུསི་འདྲུད་ད། གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་མཐུད་ལམ་འདི་འོང་དགོས།


འཐོབ་ཚུགས་པའི་ས་སྒོ།

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ ས་སྒོ་ཚུ།

འབྲི་ཤོག་གི་ས་སྒོ་ནང་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་ཀྱི་ས་སྒོ་འདི་ཚུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

Please support us!