ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཆ་ཤས / ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ། / ཀོམ་བོ་ སྒྲོམ་ཝི་ཛརཌི: གནད་སྡུད།

འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་འདི་གིས་ ཆ་མཉམ་འབད་བའི་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་དང་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ཀྱི་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་འདི་ ཧེ་མ་ལས་འབྲེལ་ལམ་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཅིག་ལུ་ བཙུགས་པ་ཅིན་ འ་ནཱི་ཤོག་ལེབ་འདི་མ་མཐོངམ་ལུ་ འགྱུརཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ཚད་འཛིན་ལས་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེ་ ཚད་འཛིན་མངམ་ངོས་དཔར་, ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་ ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་ནི་དང་ ས་སྒོ་བཟོ་བཏོན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་མཱའུསི་འདི་འདྲུད་ད། ད་ལྟོའི་རྣམ་པ་གི་ནང་ལུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་མཐུད་ལམ་འདི་འབད་མི་བཅུག་


གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས།

རེ་འདུན་བསྐྱེདཔ་ཡོད་པའི་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ན་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ།

རེ་འདུན་བསྐྱེདཔ་ཡོདཔའི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

Please support us!