ཐིག་ཁྲམ་ཆ་ཤས་ཀྱི་ཝི་ཛརཌི།

ཁྱོད་ཡིག་ཆ་ནང་ ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་ཅིག་བཙུགས་པ་ཅིན་ ཐིག་ཁྲམ་ཆ་ཤས་ཀྱི་ཝི་ཛརཌི་འདི་གིས་རང་བཞིན་གྱིས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། འ་ནི་ཝི་ཛརཌི་འདི་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལྡན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་གུར་ བརྡ་དོན་ག་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ཚད་འཛིན་རྣམ་པ་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེ་, ཚད་འཛིན་མངམ་གི་་ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་, ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་ནི་དང་ ས་སྒོ་བཟོ་བཏོན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ མཱའུསི་འདི་འདྲུད་ད།


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྲོད་ཀྱི་ཝི་ཛརཌི་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་འགོ་བཙུགས་མ་བཅུག་པར་ བཞག་ནི་ལུ་ ཝི་ཛརཌི་ ཨཱོན་/ཨཱོཕ་གི་ངོས་དཔར་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།


ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཆ་ཤས / ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ། / ཀོམ་བོ་ སྒྲོམ་ཝི་ཛརཌི: གནད་སྡུད།

འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་འདི་གིས་ ཆ་མཉམ་འབད་བའི་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་དང་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ཀྱི་འབྲི་ཤོག་ས་སྒོ་འདི་ ཧེ་མ་ལས་འབྲེལ་ལམ་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཅིག་ལུ་ བཙུགས་པ་ཅིན་ འ་ནཱི་ཤོག་ལེབ་འདི་མ་མཐོངམ་ལུ་ འགྱུརཝ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་ཆ་ཤས་ཀྱི་ཝི་ཛརཌི:ས་སྒོའི་སེལ་འཐུ།

ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་ཁྱི་ས་སྒོ་ནང་ ས་སྒོ་ག་དེ་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཆ་མེད་གཏང་།

ཨེབ་གཏང་ ཆ་མེད་གཏང་དེ་གིས་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་མ་སྲུང་པར་ ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་བསྡམས་བཞགཔ་ཨིན།

རྒྱབ་ལོག

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

ཤུལ་མམ།

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Please support us!