གནད་སྡུད།

གནད་སྡུད་ མཆོང་ལྡེ་གི་ ཤོག་ལེབ་འདི་གིས་ འབྲི་ཤོག་དང་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་བའི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལུ་ གཞི་བསྟུན་འབད་མི་ འབྲི་ཤོག་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

འབྲི་ཤོག་དེ་ བརྟེན་པའི་གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་འདི་ ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་ ཡང་ན་ གནད་སྡུད་དེ་ ལག་ལེན་པ་འདི་གིས་ ཞུན་དག་འབད་བཏུབ་ཨིན་ན་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། དབྱེ་སེལ་དང་ ཚགས་མའི་ ལས་འགན་ ཚུ་ལས་ ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ ཅིག་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ རྒྱུ་དངོས་ཆ་མཉམ་རང་ འཐོབ་ཚུགས།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Data tab.


ཁ་སྐོང་འབད་བཅུག

Determines if data can be added.

གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས།

Defines the data source to which the form should refer. If you click the ... button, you call the Open dialog, where you can choose a data source.

གནད་སྡུད་རྐྱམ་ཅིག་ ཁ་སྐོང་རྐྱབ།

Determines if the form only allows the addition of new data (Yes) or if it allows other properties as well (No).

note

ཁ་སྐོང་གནད་སྡུད་དེ་"Yes"ལུ་ གཞི་ཧྒྲིག་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ གནད་སྡུད་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་དང་ བཏོན་གཏང་ནི་ཚུ་མི་བཏུབ།


དབྱེ་སེལ།

Specifies the conditions to sort the data in the form. The specification of the sorting conditions follows SQL rules without the use of the ORDER BY clause. For example, if you want all records of a database to be sorted in one field in an ascending order and in another field in a descending order, enter Forename ASC, Name DESC (presuming Forename and Name are the names of the data fields).

འབྲི་ཤོག་འགྲུལ་བསྐྱོད་པ་ ཕྲ་རིང་འདི་གུའི་་་འོས་ལྡན་ངོས་དཔར་ཚུ་ ལག་ལེན་པ་ཐབས་ལམ་ནང་དབྱེ་སེལ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན: ཡར་འཛེགས་དབྲེ་སེལ, མར་འབབ་དབྱེ་སེལ་, དབྱེ་སེལ་འབད།

ནང་དོན་དབྱེ་བ།

གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ ཡོད་བཞིན་པའི་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ ཐིག་ཁྲམ་ཨིན་དགོཔ་འབད་དང་ ཡངན་ འབྲི་ཤོག་དེ་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་ གསལ་བཤད་དང་བསྟུན་ འབད་དགོ་ནི་ཨིན་མི་དེ་ ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱི་ "Table" ཡང་ན་ "Query"ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ འབྲི་ཤོག་འདི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་ནང་དོན་གྱི་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ཐིག་ཁྲམ་དང་ ཡང་ན་ འདྲི་དཔྱད་ལུ་ གཞི་བསྟུན་འབད་འོང་། ཁྱོད་ཀྱི་ འདྲི་དཔྱད་དང་ ཡང་ན་ ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་གསརཔ་ཅིག་ གསར་བསྐྲུན་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་ "SQL"གྱི་གདམ་ཁ་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོ དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་ ཚད་འཛིན་རྒྱུ་དངོས་གྱི་ གནད་སྡུད་མཆོང་ལྡེའི་ཤོག་ལེབ་གུར་ཐོ་ཡིག་ནང་དོན་ གྱི་སྒྲོམ་ནང་ ཐད་ཀར་དུ་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་ འདྲི་དཔྱད་དང་ ཡང་ན་ ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་གི་དོན་ལུ་ གསལ་བཤད་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ།

ནང་དོན།

Determines the content to be used for the form. The content can be an existing table or a query (previously created in the database), or it can be defined by an SQL-statement. Before you enter a content you have to define the exact type in Content type.

ཁྱོད་ཀྱི་ ནང་དོན་གྱི་དབྱེ་བ་ནང་"Table" ཡང་ན་ "Query"ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ སྒྲོམ་འདི་གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ ཐིག་ཁྲམ་དང་ འདྲི་དཔྱད་གཞི་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

བཏོན་གཏང་བཅུག

Determines if the data can be deleted.

བསྐྱར་འཁོར།

Determines how the navigation should be done using the tab key. Using the tab key, you can move forward in the form. If you simultaneously press the Shift key, the navigation will follow the opposite direction. If you reach the last (or the first) field and press the tab key again, it can have various effects. Define the key control with the following options:

གདམ་ཁ།

དོན་དག

སྔོན་སྒྲིག

འ་ནཱི་སྒྲིག་སྟང་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་ ཡོད་བཞིན་པའི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ འབྲེལ་ལམ་གྱི་ རྗེས་སུ་འབྲང་པའི་ བསྐྱར་འཁོར་ཅིག་ ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན: འབྲི་ཤོག་འདི་ལུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ ཡོད་པ་ཅིན་ ཨེབ་ལྡེ་འདི་གིས་ སྔོན་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལས་ མཇུག་གི་ས་སྒོ་ནང་ལས་ (དྲན་ཐོ་ཚུ་ ཆ་མཉམ་བལྟ།) ཕྱིར་འཐོན་གུར་ དྲན་ཐོ་གཞན་མི་ ཡང་ན་ ཧེ་མའི་དྲན་ཐོ་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་འོང་། གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ འབྲེལ་ལམ་མེད་པ་ཅིན་ གཞན་མི་/ཧེ་མའི་ འབྲི་ཤོག་དེ་ སྟོནམ་ཨིན(ད་ལྟོའི་ ཤོག་ལེབ་ལུ་ བལྟ།)།

དྲན་ཐོ་ཚུ་ཆ་མཉམ

གདམ་ཁ་འདི་ཚུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ འབྲི་ཤོག་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ འདི་ཚུ་ དྲན་ཐོ་འདི་ཚུ་ ཆ་མཉམ་བརྒྱུད་དེ་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་མཆོང་ལྡ་དེ་ འབྲི་ཤོག་གི་ས་སྒོ་ མཇུག་གི་ནང་ཕྱིར་འཐོན་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ད་ལྟོའི་དྲན་ཐོ་འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

དྲན་ཐོ་ ཤུགས་ལྡ་བཟོ།

གདམ་ཁ་འདི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ འབྲི་ཤོག་རྐྱངམ་ཅིག་ནང་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ ད་ལྟོའི་ དྲན་ཐོ་གི་ནང་འཁོད་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ མཆོང་ལྡེ་འདི་ འབྲི་ཤོག་མཇུག་གི་ས་སྒོ་ནང་ལས་ ཕྱིར་འཐོན་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ད་ལྟོའི་དྲན་ཐོ་འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ།

ཕྱིར་འཐོན་འབྲི་ཤོག་ནང་ལུ་ འབྲི་ཤོག་གི་ མཇུག་གི་ས་ཁོངས་ འོད་རྟགས་འདི་གིས་ གཞན་མི་འབྲི་ཤོག་ནང་ ས་སྒོ་དང་པམ་འདི་ལུ་ གོམ་འགྱོ་འབདཝ་ཨིན། འ་ནཱ་འདི་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་འབྲི་ཤོག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཚད་ལྡན་ཅིག་ཨིན་ འདི་འབདཝ་ལས་ འ་ནཱི་གདམ་ཁ་དེ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་འབྲི་ཤོོག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན།


ཚགས་མ།

Enter the required conditions for filtering the data in the form. The filter specifications follow SQL rules without using the WHERE clause. For example, if you want to display all records with the "Mike" forename, type into the data field: Forename = 'Mike'. You can also combine conditions: Forename = 'Mike' OR Forename = 'Peter'. All records matching either of these two conditions will be displayed.

ཚག་མ་ལས་འགན་འདི་ལག་ལེན་པ་ཐབས་ལམ་ནང་ རང་བཞིན་ཚག་མ་ དང་ སྔོན་སྒྲིག་ཚག་མ་ ངོས་དཔར་ འགྲུལ་བསྐྱོད་པ་ཕྲ་རིང་ལས་འགན་འགྲུབ་ ཕྲ་རིང་གུ་ཡོད་མི་འདི་་བརྒྱུད་དེ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

འགྲུལ་སྤྱོདཔ་ཕྲ་རིང་།

Specifies whether the navigation functions in the lower form bar can be used.

"Parent Form" གྱི་གདམ་ཁ་དེ་ ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་གི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཅིག་ གདམ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་འབྲི་ཤོག་ངོ་མའི་ དྲན་ཐོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འོད་རྟགས་དེ་ ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ནང་ལུ་ བཞག་ཡོད་པ་ཅིན་ འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་བཏུབ་ཨིན། ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་དེ་ རྩ་ལག་འབྲི་ཤོག་ནང་ལུ་ ༡:༡གི་འབྲེལ་ལམ་ལས་བརྟེན་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ འདི་འབདཝ་ལས་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་དེ་ རྩ་ལག་འབྲི་ཤོག་ནང་ལུ་ ཨ་རྟག་རང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

འབྲེལ་མཐུད་འབྲན་གཡོག་གི་ ས་སྒོ་ཚུ།

If you create a subform, enter the variable where possible values from the parent form field can be stored. If a subform is based on a query, enter the variable that you defined in the query. If you create a form using an SQL statement entered in the Data source field, enter the variable you used in the statement. You can choose any variable name. If you want to enter multiple values, press Shift + Enter.

དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་Customer_ID་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ས་སྒོ་འདི་ འབྲེལ་ལམ་ ཨམ་གྱི་ས་སྒོ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ རྩ་ལག་ས་སྒོ་སྦེ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་ འབྲེལ་ལམ་ བྲན་གཡོག་ ས་སྒོ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ འགྱུར་ཅན་གྱི་མིང་དེ་ Customer_ID་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཁྱི་ས་སྒོ་ནང་ གསོག་འཇོག་འབད་བཏུབ་པའི་ གནས་གོང་ཚུ་ ངེས་འཛིན་འབད་བཏུབ། ད་འབདན་ཁྱོད་ཀྱི་ འ་ནཱི་འགྱུར་ཅན་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ སྒྲོམ་ནང་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་གྱི་གསལ་བཤད་དེ་ གསལ་བཀོད་འབད་བ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་གནས་གོང་ཚུ་ ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ནང་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྲེལ་མཐུད་ཨམ་གྱི་ས་སྒོ།

If you create a subform, enter the data field of the parent form responsible for the synchronization between parent and subform. To enter multiple values, press Shift + Enter after each input line.

The subform is based on an SQL query; more specifically, on a Parameter Query. If a field name is entered in the Link master fields box, the data contained in that field in the main form is read to a variable that you must enter in Link slave fields. In an appropriate SQL statement, this variable is compared to the table data that the subform refers to. Alternatively, you can enter the column name in the Link master fields box.

འོག་གི་ དཔེ་འདི་ཚུ་ ཆ་འཇོག་འབད།

འབྲི་ཤོག་དེ་བརྟེན་པའི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ དཔེར་ན་ ཚོང་མགྲོན་པའི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ ("Customer")ཟེར་ ཚོང་མགྲོན་པ་ རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ གནད་སྡུད་ཀྱི་ས་སྒོ་ནང་ "Cust_ID"ཟེར་ མིང་བཏགས་མི་ མཐུན་མོངས་མ་ཡིན་པའི་ ཨང་ཅིག་བྱིན་ཡོད་པ་ཅིན་ ཚོང་མགྲོན་པའི་ མངགས་ཆ་དེ་ཚུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐིག་ཁྲམ་གཞན་མི་ནང་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབདཝ་ཨིན། ད་འབདན་ཁྱོད་ཀྱི་ ཚོང་མགྲོན་པ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ མངགས་ཆ་དེ་ཚུ་ འབྲི་ཤོག་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ བལྟ་དགོ་མནོཝ་འདུག་ འདི་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ཅིག་ གསར་བསྐྲུན་འབད་དགོ འབྲེལལམ་གྱི་ས་སྒོ་ཨམ་ཚུ་གི་ འོག་ལུ་ ཚོང་མགྲོན་པའི་Cust_ID་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་མི་ ཚོང་མགྲོན་པའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ལས་ གནད་སྡུད་ཀྱི་ས་སྒོ་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད། འབྲེལ་ལམ་བྲན་གཡོག་གི་ས་སྒོ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་Cust_ID་ས་སྒོ་གི་ གནད་སྡུད་དེ་ དང་ལེན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ འགྱུར་ཅན་གྱི་མིང་དེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ x་བཟུམ་ཨིན།

ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་འདི་གིས་ ཚོང་མགྲོན་པ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ཨའི་ཌི་ (Customer_ID -> x)གི་དོན་ལུ་ མངགས་ཆ་འབད་ཡོད་པའི་ ཐིག་ཁྲམ་ ("Orders")ནང་ལས་ འོས་ལྡན་གྱི་གནད་སྡུད་དེ་ཚུ་ སྟོན་དགོ། དེ་སྦེ་འབད་ནི་འདི་ མངགས་ཆ་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ ཚོང་མགྲོན་པ་གཅིག་ལུ་ མངགས་ཆ་་རེ་རེ་བཞིན་ མཐུན་མོངས་མ་ཡིན་པ་སྦེ་འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་འབད་ཚུགས། ཐབས་གཞན་ ཁྱོད་ཀྱི་ Customer_ID་ཟེར་སླབ་མི་ས་སྒོ་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ ག་དེ་འབད་ཨིན་རུང་ འ་ནཱི་ས་སྒོ་འདི་ འབྲི་ཤོག་ངོ་མ་ནང་གི་ ས་སྒོ་གཅིགཔ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་དང་ ངོ་མ་འཛོལ་བར་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་སྒོ་འདི་གི་མིང་ Customer_Number་ཟེར་བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན།

ད་ "Orders" གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཡོད་པའི་Customer_Number་འདི་ "Customers"ཐིག་ཁྲམ་ནང་གི་ Customer_ID དང་གཅིག་ཁར་ ག་བསྡུར་རྐྱབ་བཏུབ་ལས་ ག་བསྡུར་རྐྱབ། དཔེར་ན་ x འགྱུར་ཅན་འདི་ འོག་གི་གསལ་བཤད་ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་དང་གཅིག་ཁར་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།

Customer_Number =: x འབད་ས་ལས་ * FROM ་གི་འབྲི་ཤོག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་(ཁྱོད་ཀྱི་ ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་འདི་གིས་ གོ་རིམ་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལས་ གནད་སྡུད་ཚུ་ཆ་མཉམ་ སྟོན་དགོ་པ་ཅིན་)

ཡང་ན་:

Customer_Number =: x འབད་ས་སའི་ གོ་རིམ་ཚུ་ནང་ལས་ རྣམ་གྲངས་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ (ཁྱོད་ཀྱི་ གོ་རིམ་གི་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ནང་ལས་ "Item" ས་སྒོ་ནང་ གནད་སྡུད་ཡོད་མི་རྐྱངམ་ཅིག་སྟོན་ནི་ལུ་ ཡང་ལག་འབྲི་ཤོག་དེ་དགོ་པ་ཅིན།)

ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་ གསལ་བཤད་འདི་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ ས་སྒོ་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱི་ ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ ཚད་བཟུང་འདྲི་དཔྱད་ཅིག་ གསར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ་ཨིན།

ལེགས་བཅོས་ཚུ་འབད་བཅུག

Determines if the data can be modified.

ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་བརྡ་བཀོད་འདི་དཔྱད་ཞིབ་འབད།

Specifies whether the SQL statement is to be analyzed by LibreOffice. If set to Yes, you can click the ... button next to the Content list box. This will open a window where you can graphically create a database query. When you close that window, the SQL statement for the created query will be inserted in the Content list box.

འབྲི་ཤོག་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སྨོ ?

འབྲི་ཤོག་ཚུ་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐུག་ཁྲམ་ཡང་ན་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་འདྲི་དཔྱད་གུ་བརྟེན་ཏེ་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། དེ་ཚུ་གིས་མཐོང་ཚུགས་པའི་ཡིད་སྤྲོ་བའི་ལུགས་སྲོལ་ནང་གནད་སྡུད་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིནམ་དང་གནད་སྡུད་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ཡང་ན་གནད་སྡུད་ཞུན་དག་འབད་ཚུགས།

If you require a form that can refer to the data in a table or query and can additionally display data from another table, you should create a subform. For example, this subform can be a text box that displays the data of another database table.

ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་འདི་ འབྲི་ངོ་མ་གི་ ཆ་ཤས་ཁ་སྐོང་ཅིག་ཨིན། འབྲི་ཤོག་ངོ་མ་འདི་ལུ་ "parent form" ཡང་ན་ "master" ཟེར་སླབ་བཏུབ། ཁྱོད་ཀྱི་འབྲི་ཤོག་ཅིག་ནང་ལས་ ཐིག་ཁྲམ་གཅིག་བ་མངམ་སྦེ་ གང་མགྱོགས་ འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་དེ་དགོཔ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཁ་སྐོང་ རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ ཁོང་རའི་ལན་ལག་འབྲི་ཤོག་ཚུ་ དགོཔ་ཨིན།

འབྲི་ཤོག་ཅིག་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ འདི་ཚུ་ཡང་ལག་འབྲི་ཤོག་ནང་གསར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ། འདི་འབད་ནི་ལུ་ བཀོད་སྒྲིག་ཐབས་ལམ་འདི་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ འབྲི་ཤོག་གི་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་དེ་ ཁ་ཕྱེ། འབྲི་ཤོག་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ནང་ལུ་ འབྲི་ཤོག་ཅིག་(དེ་གིས་ ཡང་ལག་འབྲི་ཤོག་ལུ་འགྱུཡ་འོང་)འབྲི་ཤོག་གཞན་མི་ག་ཅི་ནང་འབད་རུང་ (དེ་གིས་ ཨམ་ལུ་འགྱུར་འོང)འདྲུད་བཞག་འབད།

ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ལག་ལེན་པ་འདི་གིས་ ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ཡོད་པའི་ འབྲི་ཤོག་སྦེ་ མི་མཐོང། ལག་ལེན་པ་འདི་གིས་ ཡིག་ཆ་ནང་ གནད་སྡུད་དེ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་ ཡང་ན་ ཡོ་བཞིན་པའི་ གནད་སྡུད་དེ་ཚུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་མི་ཚུ་ མཐོངམ་ཨིན།

གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ནང་ལས་ འབྲེལ་ལམ་ཨམ་གྱི་ས་སྒོ་འདི་ འབྲི་ཤོག་ཨམ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད། ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ནང་ བྲན་གཡོག་ས་སྒོ་འདི་ འབྲེལ་ལམ་ཨམ་ ས་སྒོ་གི་ ནང་དོན་ནང་ལུ་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་བཏུབ་པའི་ ས་སྒོ་ཅིག་སྦེ་ཡང་གཞི་སྒྲིག་འབད་བཏུབ།

ལག་ལེན་པ་འདི་གིས་ གནད་སྡུད་བརྒྱུད་དེ་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་འབདཝ་ད་ འབྲི་ཤོག་འདི་གིས་ ད་ལྟོའི་གནད་སྡུད་ཀྱི་དྲན་ཐོ་དེ་ ཨ་རྟག་རང་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་ངེས་འཛིན་འབད་འབདཝ་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་གི་ནང་དོན་ཚུ་ ཧ་་ལམ་མི་ལི་སྐར་ཆག་༢༠༠་ དེ་ཅིག་གི་ཕྱིར་འགྱངས་ལས་ རྐྱངམ་ཅིག་ སྟོན་འོང་། ཁྱོད་ལུ་ འ་ནཱི་ཕྱིར་འགྱངས་འདི་གིས་ འབྲི་ཤོག་ཨམ་གྱི་ གནད་སྡུད་དྲན་ཐོ་བརྒྱུད་དེ་ གང་མགྱོགས་བརྡ་འཚོལ་འབད་ནི་ལུ་ལྕོགས་ཅན་བཟོཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ ཕྱིར་འགྱངས་ཚད་ཀྱི་ ནང་འཁོད་ལུ་ གནད་སྡུད་ཨམ་གཞན་མི་གི་དྲན་ཐོ་འདི་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་འབད་བ་ཅིན་ ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་གི་ གནད་སྡུད་འདི་ སླར་འདྲེན་དང་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་མི་དགོ

Please support us!