གནད་སྡུད།

The Data tab page allows you to assign a data source to the selected control.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.


note

For forms with database links, the associated database is defined in the Form Properties. You will find the functions for this on the Data tab page.


The possible settings of the Data tab page of a control depend on the respective control. You will only see the options that are available for the current control and context.
The following fields are available:

གནད་སྡུད་ཀྱི་ས་སྒོ།

With database forms, you can link controls with the data fields.

ཁྱོད་ལུ་སྲིད་པ་ཚུ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ཡོད:

 1. གནད་དོན་དང་པ:འབྲི་ཤོག་ནང་ ནིག་ཁྲམ་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་འདུག

  གནད་སྡུད་ ས་སྒོ་གི་ འོག་ལུ་ཁྱོད་ཀྱི་གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཐིག་ཁྲམ་ག་གི་ནང་དོན་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་མནོ་མི་ ས་སྒོ་འདི་གསལ་བཀོད་འབད།

 2. གནད་དོན་གཉིས་པ:ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་ འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ ཚད་འཛིན་འདི་ཡན་ལག་འབྲི་ཤུག་ལུ་བངམ་ཨིན།

  གནད་སྡུད་ས་སྒོ་གི་འོག་ལུ་ཁྱོད་ཀྱི་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་ གསལ་བཤད་ཀྱི་ནང་དོན་ བཀྲམ་སྟོད་འབད་དགོ་མནོ་མི་ ས་སྒོ་འདི་གསལ་བཀོད་འབད།

 1. གནད་དོན་གསུམ་པ : ཀོམ་བོའི་སྒྲོམ་ཚུ།

  ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་གྱི་དོན་ལུ་ གནས་གོང་ཐོ་བཀོད་འབད་དོ་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་པ་གིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་འདི་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་གྱི་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གནས་གོང་འདི་ ནང་དོན་ཐོ་ཡིག་འོག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་གསལ་བཤད་གུ་གཞི་བཞག་འབད་འབདཝ་ཨིན།

 2. གནད་དོན་བཞི་པ: ཐོ་ཡིག་གི་སྒྲོམ་ཚུ།

  གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཐིག་ཁྲམ་དེ་གིས་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ གནད་སྡུད་འདི་གནས་དེ་མེད་ དེ་འབདཝ་ད་ མཐུན་མོང་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ཅིག་ལས་བརྒྱུད་དེ་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཐིག་ཁྲམ་ལུ་འབྲེལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

  གནད་སྡུད་ས་སྒོ་འོག་གི་ ད་ལྟོའི་གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཐིག་ཁྲམ་ལུ་འབྲེལ་དེ་ཡོད་པའི་ ཐིག་ཁྲམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ཅིག་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་གྱི་ནང་དོན་གཞི་བསྟུན་འབད་མི་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ས་སྒོ་འདི་གསལ་བཀོད་འབད། ཡང་ན་ འབྲི་ཤོག་ནང་གི་གནད་སྡུད་བཀྲམ་སྟོན་ཚད་འཛིན་འབད་མི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་འདི་གསལ་བཀོད་འབད་བཏུབ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་གཉིས་ཆ་རང་ མཐུན་མོང་གི་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ཅིག་ལས་འབྲེལ་བཏུབ་པ་ཅིན་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་དེ་གིས་ ཐིག་ཁྲམ་གཞན་མི་ལུ་ འབྲེལ་ལམ་ཅིག་སྤེལཝ་ཨིན། མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཨང་གྲངས་ཚུ་ གསོག་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་འདི་ཨིན། ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་གསལ་བཤད་ཀྱིས་ ནང་དོན་ཐོ་བཀོད་འབད་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྲི་ཤོག་ནང་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ།

ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ཚུ་ གཞི་བསྟུན་ཚུ་དང་བཅས་ལཱ་འབདཝ་ཨིན། དེ་ཚུ་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་གསལ་བཤད་ (གནད་དོན་བཞི་པ་)ཡང་ན་ གནས་གོང་གི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ལས་ འབད་འབྲེལ་ཚུགསཔ་ཨིན:

འབྲེལ་མཐུད་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་བརྒྱུད་དེ་གཞི་བསྟུན་ཚུ།(ཨེསི་ཀིའུ་ཧེལ་ གསལ་བཤད་ཚུ་)

ཁྱོད་ཀྱིས་ འབྲི་ཤོག་འདི་གཞི་བསྟུན་འབད་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ལུ་ མཐུན་མོང་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ཅིག་གིས་འབྲེལ་དེ་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ལས་ གནད་སྡུད་འབྲི་ཤོག་འདི་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ཅིག་གིས་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ འབྲི་ཤོག་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་འབྲི་ཤོག་འབྲེལ་དེ་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་འདི་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་འོག་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད།

འབྲེལ་ལམ་འདི་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་སེལ་འཐུ་འབད་དང་ཅིག་ཁར་ གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན་ དེ་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ "SQL" ཡང་ན་ "Native SQL"སེལ་འཐུ་འབད་བ་ཅིན་ ནང་དོན་ཐོ་ཡིག་བརྐྱབ་ནང་གི་ ནང་དོན་ཐོ་ཡིག་གི་དབྱེ་བའི་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། དཔེ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ཐིག་ཁྲམ་ "Orders"འདི་ ད་ལྟོའི་འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་ལུ་འབྲེལ་དེ་ཡོདཔ་དང་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་་"Customers"འདི་ "Orders"ལུ་འབྲེལ་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀིས་ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་གསལ་བཀོད་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ:

ཚོང་མགྲོན་པའི་མིང་སེལ་འཐུ་འབད་ ཚོང་འགྲོན་པ་ཚུ་ནང་ལས་ ཚོང་མགྲོན་པའི་མིང་།

"CustomerName"འདི་ འབྲེལ་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ "Customers" གི་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་དང་ "CustomerNo" འདི་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་གི་འོག་ལུ་"Orders"གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ འབྲི་ཤོག་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ ས་སྒོ་ཅིག་ལུ་ འབྲེ་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་"Customers"གི་ས་སྒོ་འདི་ཨིན།

གནས་གོང་གི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ གཞི་བསྟུན།

ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་གོང་གི་ཐོ་ཡིག་འདི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། གནས་གོང་ཐོ་ཡིག་ཟེར་མི་འདི་ གཞི་བསྟུན་གནས་གོང་ཚུ་ ངེས་འཛིན་འབད་མི་ ཐོ་ཡིག་ཅིག་ཨིན། འ་ནི་ལམ་ལུགཤ་འདི་ནང་ འབྲི་ཤོག་ནང་གི་ཚད་འཛིན་འདི་གིས་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོའི་ ནང་དོན་ཚུ་ཐད་ཀར་དུ་ བཀྲམ་སྟོན་མི་འབད་ འདི་འབདཝ་ད་ འདི་བ་དེ ་གནས་གོང་གི་ཐོ་ཡིག་ནང་ གནས་གོང་ཚུ་འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ གནས་ཁོང་ཐོ་ཡིག་ཅིག་གི་ གཞི་བསྟུན་ཐོ་ཡིག་དང་བཅས་ལཱ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འབྲི་ཤོག་ནང་གི་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་གི་ནང་དོན་ཚུ་ མཐོང་མི་ཚུགས་པས་ དེ་འབདཝ་ད་ འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ལས་ལྷགཔ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ ནང་དོན་ཐོ་ཡིག་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་འོག་ལུ་ གནད་སྡུད་མཆོང་ལྡེ་གུ་ "Valuelist"འདི་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་པ་ནི་དང་ ཐོ་ཡིག་འཛུལ་སྤྱོད་ ( ཡོངས་ཁྱབ་ མཆོང་ལྡེ་ནང་འཛུལ་དེ་ཡོད་མི་)འོག་ལུ་ ཡོད་པའི་འབྲི་ཤོག་ནང་གི་ མཐོང་ཚུགས་པའི་ཐོ་ཡིག་འཛུལ་སྤྱོད་ལུ་ གཞི་བསྟུན་ཅིག་འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ གཞི་བསྟུན་གནས་གོང་ཚུ་ བྱིན་དེ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་གི་གནད་སྡུད་ས་སྒོའི་ནང་དོན་དང་ཅིག་ཁར་ག་བསྡུར་བརྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། གཞི་བསྟུན་གནད་སྡུད་དེ་ གནད་སྡུད་ནང་དོན་དང་ཅིག་ཁར་ཆ་མཉམ་པ་ཅིན་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ འབྲི་ཤོག་ནང་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

གཞི་བསྟུན་གནས་གོང་(ཨོཕི)

Check boxes and radio buttons in spreadsheets can be bound to cells in the current document. If the control is enabled, the value you enter in Reference value (on) is copied to the cell. If the control is disabled, the value from Reference value (off) is copied to the cell.

གཞི་བསྟུན་གྱི་གནས་གོང་(ཨཱོན)

You can assign a reference value to option buttons and check boxes. The reference value will be remitted to a server when sending the web form. With database forms the value entered here will be written in the database assigned to the control field.

ཝེབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཞི་བསྟུན་གནས་གོང་ཚུ་

ཁྱོད་ཀྱི་ཝེབ་འབྲི་ཤོག་ཅིག་ བཀོད་སྒྲིག་འབད་བ་ཅིན་ གཞི་བསྟུན་གནས་གོང་དེ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཚད་འཛིན་གྱི་གནད་ཚད་གུར་ཡོད་པའི་ བརྡ་དོན་དེ་ སར་བར་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབདཝ་ཨིན། ཚད་འཛིན་དེ་ ་ལག་ལེན་པ་འདི་གིས་ ཨེབ་གཏང་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆ་མཉམ་པའི་གཞི་བསྟུན་གནས་གོང་དེ་ སར་བར་ལུ་གཏངམ་ཨིན།

དཔེར་ན་ ཁྱོད་ལུ་ "མོ་རྟགས་" དང་"ཕོ་རྟགས་"གདམ་ཁ་གི་དོན་ལུ་ ཚད་འཛིན་གྱི་ས་སྒོ་གཉིས་ཡོདཔ་ལས་ ས་སྒོ"མོ་རྟགས་"ལུ་གཞི་བསྟུན་གྱི་ གནས་གོང་ ༡་པ་དང་ "ཕོ་རྟགས་"ས་སྒོ་ལུ་ གནས་གོང་ ༢་པ་དེ་ འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ ལག་ལེན་པ་འདི་གིས་ "མོ་རྟགས་"གི་ས་སྒོ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད་བ་ཅིན་ གནས་གོང་༡་པ་ དེ་ སར་བར་ལུ་ སྤེལ་བཀྲམ་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ "ཕོ་རྟགས་"ས་སྒོ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་བ་ཅིན་ གནས་གོང་ ༢་པ་དེ་ སར་བར་ལུ་ གཏངམ་ཨིན།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཀྱི་འབྲི་ཤོག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཞི་བསྟུན་གྱི་གནས་གོང་ཚུ།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་འབྲི་ཤོག་གི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གདམ་ཁ་གི་ཡང་ན་ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་གྱི་གནས་ཚད་འདི་ གཞི་བསྟུན་གནས་གོང་གིས་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ལུ་གསོག་འཇོག་འབད་དེ་ ཡིག་འབྲུ་འབད་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ལུ་ གཞི་བསྟུན་གནས་གོང་དང་ཅིག་ཁར་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབད་ དཔེར་ན་ "in progress", "completed", དང་ "resubmission"གདམ་ཁ་གསུམ་ཡོད་པ་ཅིན་ "ToDo", "OK", དང་"RS" གཞི་བསྟུན་གནས་གོང་ཚུ་ གདམ་ཁ་འདི་རིམ་བཞིན་འབད་ཨེབ་གཏང་འབད་བ་ཅིན་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ལུ་འབྱུངམ་ཨིན།

ཐོ་ཡིག་གི་ནང་དོན།

With database forms, specifies the data source for the list content of the form-element. This field can be used to define a value list for documents without a database connection.

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་འབྲི་ཤོག་ཚུ་གི་གནད་དོན་ནང་འབད་བ་ཅིན་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་དེ་གིས་ ཐོ་ཡིག་ཡང་ན་ ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་གྱི་འཛུལ་ཞུགས་འདི་ གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དབྱེ་བ་གུ་རག་ལས་ཏེ་ དངོས་པོ་ཚུ་ཁྱོད་རའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་གནས་དེ་ཡོད་ཟེར་བྱིན་ཡོད་པའི་ ནང་དོན་ཐོ་ཡིག་བཀོད་འོག་ལུ་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་སོ་སོ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཁྱོད་ལུ་གདམ་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། ནང་དོན་ཐོ་ཡིག་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་འོག་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ དབྱེ་བ་གི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་འཐོབ་ཚུགསཔ་འདི་ཚུ་ ཆ་མཉམ་ནཱ་ལུ་བྱིན་དེ་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་ "Value List" འདི་ དབྱེ་བ་འབད་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གཞི་བསྟུན་ཚུ་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་འབྲི་ཤོག་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན། ཚད་འཛིན་གྱི་བཀྲམ་སྟོན་འདི་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་བརྡ་བཀོད་ཀྱིས་ ཚད་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་གསལབཤད་འདི་ནཱ་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་གསལ་བཤད་ཚུ་གི་དཔེ།

ཐོ་ཡིག་གི་སྒྲོམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་ གསལ་བཤད་འདི་ལུ་ འོག་གི་ འབྲི་ཤོག་འདི་འོང་།

ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལས་ ས་སྒ་༡་དང་ ས་སྒ་༢་འདི་ སེལ་འཐུ་འབད།

Here "table" འདི་ གནད་སྡུད་འདི་(ཐིག་ཁྲམ་ཐོ་ཡིག་བརྐྱབ་)ཚད་འཛིན་གྱི་ཐོ་ནང་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་གི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ཨིན། "field1" འདི་ མཐོང་ཚུགས་པའི་འཛུལ་ཞུགས་འདི་འབྲི་ཤོག་ནང་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་གི་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ཨིན་ ; དེ་གི་ནང་དོན་དེ་ཚུ་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད། "field2"འདི་ ས་སྒོ་བཆད་མཚམས་ = 1 འདི་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་འོག་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ལས་བརྒྱུད་མི་ འབྲི་ཤོག་ཐིག་ཁྲམ་(ཐིག་ཁྲམ་གནས་གོང་) ལུ་ འབྲེལ་དེ་ཡོད་པའི་ ཐིག་ཁྲམ་ཐོ་ཡིག་གི་ས་སྒོ་འདི་ཨིན།

ཀོབ་བོ་སྒྲོམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་ གསལ་བཤད་འདི་གིས་ འོག་གི་འབྲི་ཤོག་འདི་ཡང་འབག་འགྱོ་འོང་ག་མི་ཤེས།

ཁྱད་རྟགས་ཅན་གྱི་ས་སྒོའི་ འབྲི་ཤོག་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ཧེལ་འཐུ་འབད།

ནཱ་ལུ་ "field" འདི་ ནང་དོན་ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་གྱི་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ "table"ཐོ་ཡིག་ཐིག་ཁྲམ་ལས་ཨིན་པའི་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་འདི་ཨིན།

ཨེཆི་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གནས་གོང་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་འབྲི་ཤོག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གནས་གོང་ཐོ་ཡིག་འདི་ ནང་དོན་ཐོ་ཡིག་འོག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད། ཐོ་ཡགི་ནང་དོན་གྱི་དབྱེ་བ་འོག་ལུ་ གདམ་ཁ་ "Valuelist"འདི་སེལ་འཐུ་འབད། ནཱ་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ གནས་གོང་ཚུ་ འབྲི་ཤོག་ནང་ལུ་མཐོང་ཚུགས་མེད་འོང་ནི་དང་ གནས་གོང་ཚུ་ མཐོང་ཚུགས་པའི་འཛུལ་ཞུགས་ལུ་ འགན་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ནང་དོན་ཐོ་ཡིག་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ངོ་རྟགས་ལུ་ཆ་མཉམ་<OPTION VALUE=...>འོག་ལུ་བཟོ་དེ་ཡོད་པའི་འཛུལ་ཞུགས་ཚུ།

ཐོ་ཡིག་གི་སྒྲོམ་ ཡང་ན་ ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་ཅིག་ནང་ལས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་བཀོད་འབྲི་ཤོག་གྱི་གནས་སོར་གནད་སྡུད་ཅིག་ནང་ འབྲི་ཤོག་ནང་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ ཐོ་ཡིག་ཡོངས་ཁྱབ་ མཆོང་ལྡེའི་འོག་ལུ་ཐོ་ཡིག་གི་ ཐོ་བཀོད་དང་, གནས་གོང་གི་ཐོ་ཡིག་ གནད་སྡུད མཆོང་ལྡེ་ཐོ་ཡིག་ནང་དོན་གྱི་འོག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ཅིག་ཆ་འཇོག་འབད་བཞགཔ་ཨིན། གནས་གོང་ཐོ་ཡིག་(<OPTION VALUE=...>)ནང་ (སྟོངམ་-མེན་པའི་)ཚིག་ཡིག་དེ་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ ས་གནས་ཅིག་ནང་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་སྤེལ་བཀྲམ་འབད་འོང་། དེ་མེན་པ་ཅིན་ ཚིག་ཡིག་(<OPTION>) ཚད་འཛིན་ནང་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་འདི་གཏངམོ་ཨིན།

གནས་གོང་ཐོ་ཡིག་འདི་ ཡིག་རྒྱུན་སྟོངམ་ཅིག་གནས་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཆ་མཉམ་པའི་གནས་ས་ (note uppercase/lowercase)ལུ་ ཡོད་པའི་ List contentའོག་ལུ་ གནས་གོང་ "$$$empty$$$"འདི་ཐོ་བཀོད་འབད། LibreOffice གིས་ ཨིན་པུཊི་འདི་ཡིག་རྒྱུན་སྟོངམ་འབད་ཁ་བསྒྱུར་འབད་ནི་དང་ དེ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་ཐོ་ཡིག་ལུ་རིམ་བཞིན་གྱིས་འགན་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།

འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་དེ་གིས་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ ཇ་བ་ཡིག་ཚུགས་ དང་ LibreOffice ས་སྒོ་ ནང་དོན་ཐོ་ཡིག་འདི་ "ListBox1"མིང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ དཔེ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་འདི་ མཐུད་ལམ་འདི་སྟོནམ་ཨིན། གནད་དོན་འདི་གི་ནང་ལུ་ "Item"དེ་གིས་ འབྲི་ཤོག་ནང་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ཅིག་ ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན:

ཨེཆི་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ ངོ་རྟགས་

ཇ་བ་གི་ཡིག་ཚུགས

ཚད་འཛིན་ (ཐོ་ཡིག་གི་ནང་དོན་)གྱི་ཐོ་ཡིག་གི་གནས་གོང་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད།་

སྤེལ་བཀྲམ་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད།

<OPTION>རྣམ་གྲངས

མི་སྲིད།

""

མཐོང་ཚུགས་པའི་ཐོ་ཡིག་གི་ཐོ་བཀོད་("ListBox1=Item")

<OPTION VALUE="Value">རྣམ་གྲངས་ཚུ།

ListBox1.options[0].value="Value"

"གནས་གོང་"

ཐོ་ཡིག་ཐོ་བཀོད་ལུ་འགན་སྤྲོད་འབད་མི་ ("ListBox1=Value")གནས་གོང་།

<OPTION VALUE="">རྣམ་གྲངས།

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

ཡིག་རྒྱུན་སྟོངམ་ ("ListBox1=")


ཐོ་ཡིག་ནང་དོན་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ།

Determines the data to fill the lists in list and combo boxes.

"Valuelist"འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཐོ་བཀོད་ཐོ་ཡིག་འདི་ ཡོངས་ཁྱབ་མཆོང་ལྡེའི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་ཆ་མཉམ་ར་ ཚད་འཛིན་ནང་འབྱུངམ་ཨིན། གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་འབྲི་ཤོག་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་གཞི་བསྟུན་བེ་ལུ་(བེ་ལུ་ཐོ་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལུ་གཞི་བསྟུན་ཚུ་ དབྱེ་ཚན་ལུ་བལྟ་)ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།

ཚད་འཛིན་གྱི་ནང་དོན་འདི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཅིག་ལས་ ལྷག་པ་ཅིན་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་ གདམ་ཁ་གཞན་མི་དང་ཅིག་ཁར་ གཏན་འབེབས་བཟོ་བཏུབ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐིག་ཁྲམ་དང་ འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་བར་ན་གདམ་ཁ་བརྐྱབ།

བཅད་མཚམས་ཀྱི་གནས་གོང་།

note

རྒྱུ་དངོས་བརའུ་ཟར་ནང་ ཁྱོད་ཀྱི་ བཅད་མཚམས་ས་སྒོ་ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་འདི་ཚུ་ བཏོན་གཏང་པ་ཅིན་ གྲུབ་འབྲས་ཆ་ཚན་གྱི་ས་སྒོ་དང་པམ་འདི་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་དང་ གནད་སྡུད་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།


ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འ་ནི་རྒྱུ་དངོས་འདི་གིས་ འབྲི་ཤོག་ནང་ འབྲེལ་མཐུད་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་གི་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ག་འདི་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

འབྲི་ཤོག་ནང་གི་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་འདི་ འབྲི་ཤོག་ཐིག་ཁྲམ་ལུ་ འབྲེལ་དེ་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་གི་ ནང་དོན་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཐོ་ཡིག་ནང་དོན་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་ ས་སྒོ་འདི་ནང་ངེས་འཛིན་འབད་ ཡང་ན་ ག་དེམ་ཅི་འབད་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་འདི་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་བརྡ་བཀོད་ ཡང་ན་ (འབྲེལ་ཡོད་) ཐིག་ཁྲམ་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་གིས་ གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོད་པ་ཅིན། བཅད་མཚམས་ས་སྒོ་རྒྱུ་དངོས་དང་བཅས་ ས་སྒོའི་ཐོ་ཡིག་འདི་ འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ ཡང་ན་ ཐིག་ཁྲམ་ག་འདི་ལུ་འབྲེལ་ནུག་ག་བལྟ་ནི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཟུར་ཐོ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ།

note

ས་སྒོའི་བཅད་མཚམས་ རྒྱུ་དངོས་ས་སྒོའི་བཅད་མཚམས་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ འབྲི་ཤོག་གི་དོན་ལས་ཨིན། འབྲི་ཤོག་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་གཅིག་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་གཞི་བསྟུན་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འབྲི་ཤོག་ནང་ལུ་བཀྲམསྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ས་སྒོ་འདི་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེཡོད། ག་ལས་གོ་རུང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་འདི་ མཐུན་མོང་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ཅིག་གུ་ལས་ ད་ལྟོའི་ཐིག་ཁྲམ་ལུ་འབྲེལ་དེ་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ལས་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་འདི་ ས་སྒོའི་བཅད་མཚམས་རྒྱུ་དངོས་ཀྱིས་ངེས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད།


ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐོ་ཡིག་ནང་དོན་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་འོག་ལུ་ "SQL"འདི་ སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་བརྡ་བཀོད་དེ་གིས་ ཟུར་ཐོ་འདི་གསལ་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན། དཔེར་ན་: ཐོ་ཡིག་ནང་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་ "SELECT Field1, Field2 FROM tablename"བཟུམ་གྱི་ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་བ་ཅིན་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབད།

བཅད་མཚམས་ཀྱི་གནས་གོང་།

འབྲེལ་ལམ།

-༡

The index of the selected entry in the list is linked to the field specified under Data field.

{empty} or 0

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གི་ས་སྒོ་"Field1"འདི་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་གི་འོག་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ལུ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

1

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གི་ས་སྒོ "Field2"འདི་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་གི་འོག་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ལུ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།


ཁྱོད་ཀྱིས་ "Table" under ཐོ་ཡིག་ནང་དོན་གྱི་དབྱེ་བ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཐིག་ཁྲམ་གཞི་བཀོད་དེ་གིས་ གསལ་བཀོད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཟུར་ཐོ་འདི་ ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། དཔེར་ན: གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ ནང་དོན་འདི་ཐོ་ཡིག་བརྐྱབ་འོག་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབད:

བཅད་མཚམས་ཀྱི་གནས་གོང་།

འབྲེལ་ལམ།

-༡

The index of the selected entry in the list is linked to the field specified under Data field.

{empty} or 0

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཀེར་ཐིག་དང་པ་འདི་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་འོག་གི་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ལུ་ འབྲེལ་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

1

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཀེར་ཐིག་གཉིས་པ་འདི་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ལུ་འབྲེལ་ཡོད།

2

ཐིག་ཁྲམ་གི་ཀེར་ཐིག་ ༣་མ་འདི་ གནད་སྡུད་ས་སྒོའི་འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ ས་སྒོ་ལུ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།


ཚགས་མའི་གྲོས་འཆར།

While designing your form, you can set the "Filter proposal" property for each text box in the Data tab of the corresponding Properties dialog. In subsequent searches in the filter mode, you can select from all information contained in these fields. The field content can then be selected using the AutoComplete function. Note, however, that this function requires a greater amount of memory space and time, especially when used in large databases and should therefore be used sparingly.

འབྱུང་ཁུངས་ནང་ཐིག་གི་ཁྱབ་ཚད།

Enter a cell range that contains the entries for a list box or combo box on a spreadsheet. If you enter a multi-column range, only the contents of the leftmost column are used to fill the control.

འབྲེལ་མཐུད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག

Specifies the reference to a linked cell on a spreadsheet. The live state or contents of the control are linked to the cell contents. The following tables list the controls and their corresponding link type:

འབྲེལ་མཐུད་ཡོད་བའི་ནང་ཐིག་དང་གཅིག་ཁར་སྒྲོམ་འདི་ཞིབ་དཔྱད་འབད།

བྱ་བ།

གྲུབ་འབྲས།

Select the check box:

TRUE is entered into the linked cell.

Deselect the check box:

FALSE is entered into the linked cell.

Tri-state check box is set to "undetermined" state:

#NV is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Check box is selected.
If entered value is FALSE or 0: Check box is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

tri-state ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་འདི་ "undetermined"གཞི་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་ དེ་མེན་པ་ཅིན་ སྒྲོམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་མེད།

Select the box. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Deselect the box. The Reference value box contains text:

ཡིག་རྒྱུན་སྟོངམ་ཅིག་ ནང་ཐིག་གི་ནང་ན་ལུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན།

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

དཔྱད་སྒྲོམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

དཔྱད་སྒྲོམ་འདི་སེལ་འཐུ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན


འབྲེལ་མཐུད་ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་དང་གཅིག་ཁར་ གདམ་ཁའི་ཨེབ་རྟ། (རེ་ཌིའོ་ ཨེབ་རྟ)

བྱ་བ།

གྲུབ་འབྲས།

Select the option button:

TRUE is entered into the linked cell.

Option button is deselected by selecting another option button:

FALSE is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Option button is selected.
If entered value is FALSE or 0: Option button is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Option button is deselected.

Click the option button. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Click another option button of the same group. The Reference value box contains text:

ཡིག་རྒྱུན་སྟོངམ་ཅིག་ ནང་ཐིག་གི་ནང་ན་ལུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན།

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

གདམ་ཁའི་ ཨེབ་རྟ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད།

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

གདམ་ཁའི་ཨེབ་རྟ་དེ་ བསལ་གཏང་ཡོདཔ་ཨིན།


འབྲེལ་མཐུད་ཡོད་པའི་ཐག་ཐིག་དང་བཅས་ ཚིག་ཡིག་གི་སྒྲོམ།

བྱ་བ།

གྲུབ་འབྲས།

Enter text into the text box:

Text is copied into the linked cell.

Clear the text box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number in the linked cell:

Text or number is copied into the text box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the text box.

Clear the linked cell:

Text box is cleared.


འབྲེལ་མཐུད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་དང་བཅས་ ཨང་གྲངས་ཀྱི་ས་སྒོ་དང་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་།

བྱ་བ།

གྲུབ་འབྲས།

Enter a number into the field:

Number is copied into the linked cell.

Clear the field:

Value 0 is set in the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

Number is copied into the field.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Value 0 is set in the field.


འབྲེལ་མཐུད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་དང་གཅིག་ཁར་ ཐོ་ཡིག་གི་སྒྲོམ།

ཐོ་ཡིག་གི་སྒྲོམ་འདི་ཚུ་གིས་ སོ་སོ་སྦེ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་མི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན་ "འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་ ནང་དོན"གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལུ་བལྟ།

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents.

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell.

བྱ་བ།

གྲུབ་འབྲས།

Select a single list item:

ནང་དོན་ཚུ་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད: རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་འདི་ འབྲེལ་མཐུད་ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་གི་ནང་ན་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན།

Selection is linked: Position of the selected item is copied into the linked cell.
For example, if the third item is selected, the number 3 will be copied.

Select several list items:

#NV is entered into the linked cell.

Deselect all list items:

Contents are linked: Linked cell is cleared.

Selection is linked: Value 0 is entered in the linked cell.

Enter text or a number into the linked cell:

Contents are linked: Find and select an equal list item.

Selection is linked: The list item at the specified position (starting with 1 for the first item) is selected. If not found, all items are deselected.

Enter a formula into the linked cell:

Find and select a list item that matches the formula result and link mode.

Clear the linked cell:

Deselect all items in the list box.

Change the contents of the list source range:

བསྒྱུར་བཅོས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་གྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཚུ་དུས་མཐུན་བཟོ་ཡོད། འ་ནི་སེལ་འཐུ་དེ་ ཉམས་སྲུངས་འབད་ཡོད། འ་ནི་འདི་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ འབྲེལ་མཐུད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ལུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་འོང་།


འབྲེལ་མཐུད་ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་དང་བཅས་ ཀོམ་བོའི་སྒྲོམ།

བྱ་བ།

གྲུབ་འབྲས།

Enter text into the edit field of the combo box, or select an entry from the drop-down list:

Text is copied into the linked cell.

Clear the edit field of the combo box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number into the linked cell:

Text or number is copied into the edit field of the combo box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the edit field of the combo box.

Clear the linked cell:

Edit field of the combo box is cleared.

Change the contents of the list source range:

སར་འཇོག་ཐོ་ཡིག་རྣ་གྲངས་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དུས་མཐུན་བཟོ་ཡོད། ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་གི་ཞུན་དག་ས་སྒོ་འདི་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་མ་འབད།


འབྲེལ་མཐུད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་ཚུ།

Select the mode of linking a list box with a linked cell on a spreadsheet.

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents. Select "The selected entry".

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell. Select "Position of the selected entry".

ཡིག་རྒྱུན་སྟོངམ་འདི་སྟོང་ཆ་ཨིན་པས།

Defines how an empty string input should be handled. If set to "Yes", an input string of length zero will be treated as a value NULL. If set to "No", any input will be treated as-is without any conversion.

An empty string is a string of length zero (""). Normally, a value NULL is not the same as an empty string. In general, a term NULL is used to denote an undefined value, an unknown value, or "no value has been entered yet."

Database systems vary and they might handle a value NULL differently. Refer to documentations of the database that you are using.

Please support us!