འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་ཚུ་

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose View - Toolbars - Form Controls.

Icon on the Insert toolbar (you may need to enable this initially invisible icon):

ངོས་དཔར།

འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།


note

ཨེགསི་ཨེམ་ཨེལ་ འབྲི་ཤོག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ (Xའབྲི་ཤོག་ཚུ་) ཚད་འཛིན་གཅིག་པ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།


འབྲི་ཤོག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ་ཞིནམ་དང་འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་ཚུ་ཁ་སཀོང་དང་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་ཚུའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ལག་ལེན་འཐབ། ཁྱོད་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལུ་འབྲི་ཤོག་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཚུགས་ དེ་འབདཝ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལག་ལེན་བསྟར་ནི་ལུ་ཚད་འཛིན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེཕ་ཏི་ཨེམ་ཨེལ་ནང་འབྲི་ཤོག་གསར་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཨིན་ཊར་ནེཏི་བརྒྱུད་དེ་གནད་སྡུད་གཏང་ནི་ལུ་འབྲི་ཤོག་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

ཚད་འཛིན་གཅིག་ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ནིའི་དོན་ལས་

  1. On the Form Controls toolbar, click the icon of the control that you want to add.

  2. Then click in the document, and drag to create the control.

    tip

    To create a square control field, hold down the Shift key while you drag.


tip

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down +Shift when you drag a column head.


ཚད་འཛིན་ཅིག་ལེགས་བཅོས་འབད་དོ།

  1. Right-click the control and choose Control Properties. A dialog opens where you can define the properties of the control.

  2. To specify a accelerator key for a control, add a tilde (~) in front of the character in the label for the control.

  3. ཁྱོད་ཀྱི་ཚད་འཛིན་ཚུ་ ཡིག་ཆ་གཅིག་ནང་ལས་གཞན་ནང་ནང་ལུ་ འདྲུད་བཞག་དང་བཀོག་བཞག་འབད་བཏུབ། དེ་མ་ཚད་ཁྱོད་ཀྱི་ ཚད་འཛིན་དེ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་བར་ན་ འདྲ་བཤུས་དང་སྦྱར་ནི་ཚུ་ཡང་བཏུབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གཞན་ཅིག་ནང་ལས་ ཚད་འཛིན་ཅིག་འདི་བཙུགསཔ་ད་ ཚད་འཛིན་འདི་གིས་གཏན་ཚིག་ཅན་གྱི་གཞི་བཀོད་འདི་ དམིགས་གཏད་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཚུད་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལས་ LibreOfficeའདི་གིས་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་དང་ ནང་དོན་གྱི་དབྱེ་བ་ དེ་ལས་ཚད་འཛིན་དེ་གི་ནང་དོན་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ དཔྱད་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཁྱོད་ཀྱི་ཚད་འཛིན་འདི་ཡིག་ཆ་སོ་སོ་ཅིག་ནང་ལུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ཤུལ་མ་ ཁ་བྱང་ཀི་དེབ་ནང་ལས་ ནང་དོན་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་མི་ ཚད་འཛིན་འདི་གིས་ ནང་དོན་ཅོག་འཐདཔ་དེ་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་འ་ནི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ འབྲི་ཤོག་རྒྱུ་དངོས་ཌའི་ལོག་འདི་གི་གནད་སྡུད་མཆོང་ལྡེ་ཤོག་ལེབ་འདི་གུར་སྟོན་བཏུབ་ཨིན།

སེལ་འཐུ་འབད།

Icon

ངོས་དཔར་དེ་གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་ལུ་ མཱའུསི་དཔག་བྱེད་འདི་སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན་ ཡང་ན་ ཐབས་ལམ་འདི་ཤུགས་མེད་བཟོཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་འདི་ ད་ལྟོའི་རྣམ་པ་གི་ཚད་འཛིན་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

བཀོད་སྒྲིག་གི་ཐབས་ལམ་ ཨཱོན་/ཨོཕ།

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

རྒྱུ་དངོས་ཚད་འཛིན།

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Icon Control

ཚད་འཛིན།

འབྲི་ཤོག་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icon Form

རྣམ་པ།

དཔྱད་སྒྲོམ།

ངོས་དཔར

དཔྱད་སྒྲོམ་གཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། དཔྱད་སྒྲོམ་ཚུ་གིས་ཁྱོད་ལུ་འབྲི་ཤོག་ཅིག་ནང་གི་ལས་འགན་ཅིག་ཤུགས་ལྡན་ཡང་ན་ཤུགས་མེད་བཟོ་ནི་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ།

ངོས་དཔར

ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་འདི་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ལག་ལེན་པ་གིས་ ཚིག་ཡིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས་མི་ནང་གི་ས་སྒོ་ཚུ་ ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་ཨིན། རྣམ་པའི་ནང་ལུ་ ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་གྱིས་ གནད་སྡུད་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཨིན་པུཊི་དོན་ལུ་གནད་སྡུད་གསརཔ་འབད་བཅུགསཔ་ཨིན།

རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ།

ངོས་དཔར།

རྩ་སྒྲིག་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་གི་ས་སྒོ་ཟེར་མི་འདི་ ཨིན་པུཊིསི་དང་ཨའུཊི་པུཊི་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་དང་ གནས་གོང་འཇུག་སྤྱོད་ཚད་འབད་མི་འདི་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ངེས་འཛིན་འབད་བཏུབ་མི་ནང་གི་ ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན།

རྩ་སྒྲིག་གི་ས་སྒོ་དེ་ལུ་ དམིགས་བསལ་ཚད་འཛིན་རྒྱུ་དངོས་་ (choose རྩ་སྒྲིག་ - ཚད་འཛིན་)འདི་ཡོདཔ་ཨིན།

འཕུལ་ནིའི་ཨེབ་རྟ།

ངོས་དཔར

འཕུལ་ནིའི་ཨེབ་རྟ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་ལས་འགན་འདི་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་བྱུང་ལས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་བརྡ་བཀོད་གཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ དཔེར་ན་མའུསི་གི་ཨེབ་གཏང་ཅིག་བཟུམ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་དང་ཚད་རིས་ཚུ་འ་ནི་ཨེབ་རྟ་ཚུ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ།

གདམ་ཁའི་ཨེབ་རྟ།

ངོས་དཔར

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ།

ངོས་དཔར།

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

ཀོམ་བོ།

ངོས་དཔར།

ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་ཅིག་བཟོཝ་ཨིན། ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་འདི་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་གི་གདམ་ཁ་ཅིག་གདམ་པའི་ གདམ་ཐོ་ ཐོ་ཡིག་དང་བཅས་པའི་ རྐྱང་པ་གྲལ་ཐིག་གི་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ཅིག་ཨིན། ལག་ལེན་པ་ཚུ་གི་ ཐོ་ཡིག་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་མ་གཏོགས་ གཞན་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ཚུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ "read-only" གི་རྒྱུ་དངོས་འདི་འགན་སྤྲོད་འབད་བཏུབ། འབྲི་ཤོག་འདི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཅིག་ལུ་ གནས་དགོ་པ་་དང་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་མཐུད་ལམ་འདི་ཤུགས་ལྡན་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་འདི་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལས་ ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་ཝི་ཛརཌི་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་འབྱུང་འོང་།

ཁ་ཡིག་ས་སྒོ།

ངོས་དཔར

ཚིག་ཡིག་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ས་སྒོ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ཁ་ཡིག་དེ་ཚུ་ སྔོན་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ ཚིག་ཡིག་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན། ས་སྒོ་དེའི་ནང་ལུ་འཛུལ་སྤྱོད་ཚུ་བཟོ་མི་བཏུབ།

འབྲི་ཤོག་བཀོད་སྒྲིག

འབྲི་ཤོག་བཀོད་སྒྲིག་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཝི་ཛརཌིསི་ ཨཱོན/ཨོཕ།

ངོས་དཔར

རང་བཞིན་གྱི་རྣམ་པའི་ཚད་འཛིན་ཝི་ཟརཌིསི་འདི་ ཊཱན་ཨོན་དང་ ཊཱན་ཨོཕ་འབདཝ་ཨིན།

ཝི་ཟརཌིསི་དེ་གིས་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ཚུ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་ཚུ་ དེ་ལས་ ཚད་འཛིན་གཞན་གྱི་ རྒྱུ་དངོས་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན།

སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་བརྡ་བཀོད་ཚུ།

ཨེབ་རྟ་འདི་བསྒྱིར།

ངོས་དཔར།

བསྒྱིར་རྟ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱི་ ཀེལཀི་ཤོག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་ལུ་ བསྒྱིར་རྟ་ཅིག་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ནང་ཐིག་དང་ བསྒྱིར་རྟ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལམ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་བ་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་གནད་སྡུད་མཆོང་ལྡེ་གི་ཤོག་ལེབ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན། གྲུབ་འབྲས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཁྱོད་ཀྱི་ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ད་ བསྒྱིར་རྟ་འདི་གི་ ནང་དོན་དེ་ དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན། གཞི་བསྒྱུར་གྱིས་ ཁྱོད་ཀྱི་བསྒྱིར་རྟ་གི་གནས་གོང་འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བ་ཅིན་ ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་འདི་དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།

བཤུད་ཕྲ།

ངོས་དཔར།

བཤུད་ཕྲ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་བཤུད་ཕྲ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་འོག་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཚུགས:

ཡུ་ཨའི་མིང་།

སི་མེན་ཊིགསི།

གནས་གོང་གི་ཉུང་མཐའ་བཤུད་སྒྲིལ་འབད།

བཤུད་ཕྲ་ཅིག་གི་ཉུང་མཐའ་མཐོ་ཚད་ཡང་ན་ཉུང་མཐའ་རྒྱ་ཚད་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

གནས་གོང་གི་མང་མཐའ་བཤུད་སྒྲིལ་འབད།

བཤུད་ཕྲ་ཅིག་གི་མང་མཐའ་མཐོ་ཚད་ཡང་ན་མང་མཐའ་རྒྱ་ཚད་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

སྔོན་སྒྲིག་བཤུད་སྒྲིལ་གནས་གོང་།

འབྲི་ཤོག་འདི་སླར་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ བཤུད་ཕྲ་གི་སྔོན་སྒྲིག་གནས་གོང་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

པྱོགས།

ཐད་སྙོམས་ཡང་ན་ཀེར་ཕྲང་ཨིན་མི་ བཤུད་ཕྲ་ཅིག་གི་ཕྱོགས་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

བསྒྱུར་བཅོས་ཆུང་ཀུ་ཅིག

ཁྱོད་ཀྱིས་བཤུད་ཕྲ་ཅིག་བཤུད་སྒྲིལ་འབད་ཚུགས་མི་ ཉུང་མཐའ་བསྡོམས་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན་ དཔེར་ན་མདའ་རྟགས་ཅིག་ཨེབ་གཏང་ཐོག

བསྒྱུར་བཅོས་སྦོམ།

རིམ་པ་སྦོམ་གྱིས་ བཤུད་ཕྲ་འདི་བཤུད་སྒྲིལ་འབད་མི་གི་ མང་ཉུང་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན་ དཔེར་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བཤུད་ཕྲའི་མཐེ་བོང་དང་བཤུད་སྒྲིལ་མདའ་རྟགས་ཀྱི་བར་ན་ཨེབ་གཏང་དོ་བཟུམ་ཨིན།

ཕྱིར་འགྱངས།

བཤུད་ཕྲ་ཐར་རྟ་བྱུང་ལས་་བར་ན་གི་ མི་ལི་སྐར་ཆ་ཚུ་ནང་གི་ཕྱིར་གྱངས་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་བཤུད་ཕྲ་གུར་ མདའ་རྟགས་ཀྱི་ཨེབ་རྟ་འདི་ ཨེབ་གཏཐ་འབདཝ་ད་ ཕྱིར་གྱངས་འདི་འབྱུངམ་ཨིནམ་དང་ མཱའུསི་གི་ཨེབ་རྟ་འདི་བཀག་བཞག་འབད།

བརྡ་ཚོན་ཚོས་གཞི།

བཤུད་ཕྲ་གུའི་མདའ་རྟགས་ཀྱི་ཚོས་གཞི་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

མཐོང་ཚུགས་པའི་ཚད།

Specifies the size of the scrollbar thumb in "value units". For example, a value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min.") / 2 results in a scrollbar thumb that occupies half of the scrollbar.

To make the width of the scrollbar equal to the height of the scrollbar, set the Visible Size to zero.


In a Calc spreadsheet, you can use the Data tab page to create a two-way link between a scrollbar and a cell.

གཟུགས་བརྙན་ཨེབ་རྟ།

Icon image button

གིས་ གཟུགས་བརྙེན་སྦེ་ཨེབ་རྟ་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཚད་རིས་ཁྱོད་ཚབ་མ་ཡིན་པ་གཞན་ གཞུགས་བརྙན་ཨེབ་རྟ་འདི་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་ "normal"ཨེབ་རྟ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

གཟུགས་བརྙན་ཚད་འཛིན།

ངོས་དཔར།

གཟུགས་བརྙན་ཚད་འཛིན་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཅིག་ནང་ལས་འ་ནི་འདི་ གཟུགས་བརྙན་ཚུ་ ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ནི་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན། འབྲི་ཤོག་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ བཙུགས་ནིའི་ཚད་རིས་ཀྱི་ཌའི་ལོག་འདི་ ཁ་ཕྱེ་ཞིནམ་ལས་ གཟུགས་བརྙན་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འ་ནི་ཚད་འཛིན་འདི་ཚུ་ལས་གཅིག་ལུ་ ཨེབ་གཏང་ཐེངས་གཉིས་འབད། གཟུགས་བརྙན་འདི་བཙུགས་ནི་དང་བཏོན་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་བཀོད་ཚུ་དང་བཅས་ འདི་ནང་ལུ་བཀབ་དོན་དཀར་ཆག་(བཀོད་སྒྲིག་ཐབས་ལམ་ནང་མེན་པར།)ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཅིག་ནང་ལས་གཟུགས་བརྙན་ཚུ་ འབྲི་ཤོག་ཅིག་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་བཏུབ་ཨིནམ་མ་ཚད་ གཟུགས་བརྙན་ཚད་འཛིན་འདི་ འབྲི་མ་བཏུབ་མ་བཟོ་ཚུན་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ གཟུགས་བརྙན་གསརཔ་ཚུ་བཙུགས་བཏུབ་ཨིན། ཚད་འཛིན་འདི་གིས་ གཟུགས་བརྙན་དབྱེ་བ་འདི་གི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ས་སྒོ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བསྟུན་འབད་དགོཔ་ཨིན།འདི་འབདཝ་ལས་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་འདི་ གནད་སྡུད་མཆོང་ལྡེ་གི་ཤོག་ལེབ་གུར་ཡོད་པའི་ ཝིན་ཌོ་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད།

ས་སྒོའི་ཚེས་གྲངས།

ངོས་དཔར

ས་སྒོའི་ཚེས་གྲངས་འདི་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། རྣམ་པ་འདི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལུ་ འབྲེལ་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཚེས་གྲངས་གནད་གོང་འདི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལས་སྟོན་བཏུབ་ཨིན།

If you assign the "Dropdown" property to the date field, the user can open a calendar to select a date under the date field. This also applies to a date field within a Table Control field.

tip

ཚེས་གྲངས་སྒོ་འདི་ཚུ་ ལག་ལེན་པ་འདི་གིས་ ཡར་གྱི་མདའ་རྟགས་དང་མཡ་གྱི་མདའ་རྟགས་ཀྱི་ལྡེ་མིག་དང་བཅས་ འཇམ་ཏོོང་ཏོ་སྦེ་ཞུན་དག་འབད་བཏུབ། འོད་རྟགས་ཀྱི་གནས་ས་དང་བསྟུན་ ཉིམ་དང་ ཟླཝ་ཡང་ན་ལོ་འདི་ཚུ་ ཡར་འཕར་འབད་བཏུབ་ ཡང་ན་མདའ་རྟགས་ཀྱི་ལྡེ་མིག་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ མར་འཕབ་ཡང་འགྱོ་བཏུབ་ཨིན།


ས་སྒོའི་ཚེས་གྲངས་གུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།.

ས་སྒོའི་ཆུ་ཚོད།

ངོས་དཔར

གིས་ ཆུ་ཚོད་ས་སྒོ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། རྣམ་པ་འདི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལུ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྣམ་པའི་དོན་ལུ་ཆུ་ཚོད་གནས་གོང་འདི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལས་བརྟེན་བཏུབ།

tip

ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ས་སྒོ་འདི་ ལག་ལེན་པ་འདི་གིས་ ཡར་དང་མར་གྱི་མདའ་རྟགས་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ཚུ་དང་བཅས་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ཞུན་དག་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། འོད་རྟགས་ཀྱི་གནས་ས་དང་བསྟུན་ ཆུ་ཚོད་དང་སྐར་མ་ཚུ་ཡང་ན་ སྐར་ཆག་འདི་ཚུ་ ཡར་འཕར་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན་ཡང་ན་ མདའ་རྟགས་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ མར་ཕབ་འབདཝ་ཨིན།


ཡིག་སྣོད་སེལ་འཐུ།

ངོས་པར་

གིས་ ཡིག་སྣོད་སེལ་འཐུ་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་མི་ཨེབ་རྟ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ཨང་གྲངས་ཀྱི་ས་སྒོ།

ངོས་དཔར

གིས་ ཨང་གྲངས་ཀྱི་ས་སྒོ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། རྣམ་པ་འདི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལུ་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྣམ་པའི་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ ཨང་གྲངས་ཀྱི་གནས་གོང་འདི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལས་བརྟེན་བཏུབ།

དངུལ་གྱི་ས་སྒོ།

ངོས་དཔར

གིས་ དངུལ་གྱི་ས་སྒོ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། རྣམ་པ་འདི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལུ་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྣམ་པའི་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ དངུལ་གྱི་ས་སྒོའི་ནང་དོན་འདི་ གནད་སྡུད་གཞི་རེན་ལས་བརྟེན་བཏུབ་ཨིན།

དཔེ་གཞིའི་ས་སྒོ།

ངོས་དཔར

དཔེ་གཞི་ས་སྒོ་ཅིག་གསར་བསྐྱུན་འབདཝ་ཨིན། དཔེ་གཞི་ས་སྒོ་འདི་ཚུ་ལུ་ ཞུན་དག་གདོང་ཁེབས་དང་ ཐད་དོན་གདོང་ཁེབས་ཅིག་ རིམ་མཐུན་ཡོདཔ་ཨིན། ཞུན་དག་གདོང་ཁེབས་འདི་གིས་ གནད་སྡུད་ག་འདི་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་ཨིན་ན་ གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན། འབྲི་ཤོག་འདི་ མངོན་གསལ་འབདཝ་ད་ ཐད་དོན་གདོང་ཁེབས་འདི་གིས དཔེ་གཞི་ས་སྒོ་འདི་གི་ ནང་དོན་ཚུ་ གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

དཔེ་གཞི་ས་སྒོ་ཚུ་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་རྩ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ ཕྱིར་འདྲེན་འབད་ནི་མེད་ཟེར་འདྲེན་འཛིན་འབད།


སྒྲོམ་འདི་སྡེ་ཚན་བཟོ།

ངོས་དཔར།

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན།

ངོས་དཔར།

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་གྱི་སྐོར་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་བརྡ་དོན།.

འགྲུལ་སྤྱོདཔ་ཕྲ་རིང་།

ངོས་དཔར

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

རང་བཞིན་ཚད་འཛིན་ཆེད་དམིགས།

ངོས་དཔར།

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

Please support us!