ལས་འགན་འབྲི་ནི་ཚུ་སྟོན།

Click to open or close the Drawing bar, where you can add shapes, lines, text, and callouts to the current document.

You can switch on and off the Drawing toolbar of Writer and Calc documents using an icon on the Standard toolbar.

Icon Show Draw Functions

འབྲི་ནིའི་ལས་འགན་འདི་ཚུ་སྟོན།

tip

You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.


སེལ་འཐུ།

Icon Selection

Lets you select objects in the current document. To select an object, click the object with the arrow. To select more than one object, drag a selection frame around the objects. To add an object to a selection, press Shift, and then click the object.

Line

Icon Line

Draws a straight line where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.

tip

ཚིག་ཡིག་འདི་གྲལ་ཅིག་གུར་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་ལུ་ གྲིལ་ཐིག་འདི་གཡེབ་གཏང་ཐེངས་གཉིས་འབད་བཞིནམ་ལས་ ཡིག་དཔར་རྐྱབ་ཡང་ན་ཁྱོད་རའི་ཚིག་ཡིག་དེ་སྦྱར། ཆིག་ཡིག་གི་ཁ་ཕྱོགས་འདི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་གྲལ་ཐིག་འབྲི་ནི་ལུ་འདྲུད་བཞག་འབད་མི་ ཁ་ཕྱོགས་འདི་ལུ་ཆ་མཉམ་འབདཝ་ཨིན། གྲལ་ཐིག་འདི་སྦ་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ པར་རིས་དངོས་པོ་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གི་ཕྲ་རིངགུར་ གྲལ་ཐིག་གི་བཟོ་རྣམ་ནང་ ་མ་མཐོང་མི་ཅིག་་སེལ་འཐུ་འབད།


གྲུ་བཞི་ནར་མོ།

Icon Rectangle

Draws a rectangle where you drag in the current document. Click where you want to place a corner of the rectangle, and drag to the size you want. To draw a square, hold down Shift while you drag.

སྒོང་དབྱིབས།

Icon Ellipse

Draws an oval where you drag in the current document. Click where you want to draw the oval, and drag to the size you want. To draw a circle, hold down Shift while you drag.

ཟུར་མང་དབྱིབས།

Icon Polygon

ཆ་བགོས་གྲལ་ཐིག་ཕྲང་ཕྲངམ་ཅིག་གི་ རྒྱུན་རིམ་གྱི་བརྩམ་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་འབྲིཝ་ཨིན། ཆ་བགོས་གྲལ་ཐིག་ཅིག་འབྲི་ནི་ལུ་ འདྲུད་བཞག་འབད་བཞིནམ་དང་ ཆ་བགོས་གྲལ་ཐིག་གི་མཐའ་རྩེ་འདི་་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད་ དེ་ལས་ཆ་བགོས་གྲལ་ཐིག་གསརཔ་ཅིག་འབྲི་ནི་ལུ་ འདྲུད་བཞག་འབད། གྲལ་ཐིག་འབྲི་ནིའི་ མཇུག་བསྡུ་ནི་ལུ་གཡེབ་གཏང་ཐེངས་གཉིས་འབད། ཁ་བསྡམས་ནིའི་དབྱིབས་ཅིག་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ གྲལ་ཐིག་གི་ འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ས་ཆིགས་འདི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་ཐེངས་གཉིས་འབད།

Hold the Shift key while drawing a polygon to position new points at 45 degree angles.

The Edit Points mode enables you to interactively modify the individual points of the polygon.

གུག་གུགཔ།

Icon Curve

Draws a smooth Bezier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to finish drawing the curve. To create a closed shape, double click the starting point of the curve. The arc of the curve is determined by the distance you drag.

རྣམ་པ་བར་སྟོང་གི་གྲལ་ཐིག།

Icon Freeform Line

ཁྱོད་ཀྱི་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ན་ག་སྟེ་ལུ་འདྲུད་ས་ བར་སྟོང་གྱི་རྣམ་པ་དལཝ་གི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་འབྲིཝ་ཨིན། གྲལ་ཐིག་འདི་མཇུག་བསྡུ་ནི་ལུ་ མཱའུསི་གི་ཨེབ་རྟ་འདི་འཛིན་གྲོལ་འབད།ཁ་བསྡམས་ནིའི་དབྱིབས་ཅིག་འབྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲལ་ཐིག་གི་འགོ་བཙུགས་འདི་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ལས་ མཱའུསི་གི་ཨེབ་རྟ་འདི་འཛིན་གྲོལ་འབད།

གཞུ་དབྱིབས།

Icon Arc

Draws an arc in the current document. To draw an arc, drag an oval to the size you want, and then click to define the starting point of the arc. Move your pointer to where you want to place the endpoint and click. You do not need to click on the oval. To draw an arc that is based on a circle, hold down Shift while you drag.

སྒོང་དབྱིབས་ཀྱི་པ་ཡི།

Icon Ellipse Pie

Draws a filled shape that is defined by the arc of an oval and two radius lines in the current document. To draw an ellipse pie, drag an oval to the size you want, and then click to define the first radius line. Move your pointer to where you want to place the second radius line and click. You do not need to click on the oval. To draw a circle pie, hold down Shift while you drag.

སྒོར་ཐིག་གི་ཆ་བགོས།

Icon Circle Segment

Draws a filled shape that is defined by the arc of a circle and a diameter line in the current document. To draw a circle segment, drag a circle to the size you want, and then click to define the starting point of the diameter line. Move your pointer to where you want to place the endpoint of the diameter line and click. You do not need to click on the circle. To draw an ellipse segment, hold down Shift while you drag.

Text Box

Draws a text box with horizontal text direction where you drag in the current document. Drag a text box to the size you want anywhere in the document, and then type or paste your text. Rotate the text box to get rotated text.

ཚིག་ཡིག་གི་བསྒུལ་བཟོ།

Icon Text Animation

Inserts animated text with horizontal text direction into the current document.

འབོ་ནི་ཚུ།

Icon Callouts

ཁྱོད་ཀྱི་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་ ནང་འདྲུད་ག་སྟེ་འབད་ས་ལུ་ ཐད་སྙོམས་ཚིག་ཡིག་གི་ཁ་ཕྱོགས་དང་བཅས་གྲུ་བཞི་ནར་མོ་ཀཱལ་ཨའུཊ་འདི་ མཇུག་བསྡུ་མི་གི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་འབྲིཝ་ཨིན། ཀཱལ་ཨའུཊ་འདི་གི་འདི་གི་ ཚད་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནི་ལུ་ ཀཱལ་ཨའུཊ་འདི་གི་་བཤད་བཟུང་ཅིག་འདྲུད་བཞག་འབད། ཚིག་ཡིག་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ནི་ལུ་ ཀཱལ་ཨའུཊ་འདི་གི་མཐའམ་འདི་ཨེབ་གཏང་འབད་བཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་རའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཡིག་དཔར་རྐྱབ་ཡང་ན་སྦྱར། གྲུ་བཞི་ནར་མོ་ཀཱལ་ཨའུཊ་འདི་ སྒོར་སྒོརམ་ཀཱལ་ཨའུཊ་ལུ་ བསྒྱོར་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ དཔག་བྱེད་འདི་ལག་དབྱིབས་ཅིག་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ད་ སྒྱིད་ཁུག་གི་བཤད་བཟུང་སྦོམ་ཤོས་འདི་འདྲུད་བཞག་འབད།

གཞི་རིམ་དབྱིབས་

ཁྱོད་ཀྱི་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ ཚད་རིས་ཚུ་་བཙུགས་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ གཞི་རྟེན་དབྱིབས་ཀྱི་ལག་ཆས་ཅིག་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Basic shapes

གཞི་རིམ་གྱི་དབྱིབས།

བརྡ་མཚོན་དབྱིབས་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཚད་རིས་བཙུགས་ཚུགས་པའི་བརྡ་མཚོན་དབྱིབས་ཀྱི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Symbol Shapes

བརྡ་མཚོན་གྱི་དབྱིབས།

སྡེབ་ཚན་མདའ་རྟགས་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཚད་རིས་ཚུ་བཙུག་བཏུབ་པའི་སྡེབ་ཚན་མདའ་རྟགས་ཀྱི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Block arrows

མདའ་རྟགས་འགག་ནི།

འབབ་རྒྱུན་དཔེ་རིས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཚད་རིས་ཚུ་བཙུག་བཏུབ་པའི་འབབ་རྒྱུན་དཔེ་རིས་ཚུ་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Flowcharts

འབབ་རྒྱུན་དཔེ་རིས་ཚུ།

འབོ་ནི།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཚད་རིས་ཚུ་བཙུག་བཏུབ་པའི་བོད་བརྡ་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Callouts

འབོ་ནི་ཚུ།

སྐར་མ་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཚད་རིས་བཙུགས་ཚུགས་པའི་སི་ཊརསི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Stars

སིཊརསི་།

དོན་ཚན་ཚུ་ཞུན་དག་འབད།

ཁྱོད་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་པར་རིས་ཀྱི་དངོས་པོ་གི་ དབྱིབས་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བཅུགསཔ་ཨིན།

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode

ཡིག་གཟུགས་ལཱ་གཡོག་སྟོན་ཁང་།

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Icon Fontwork

ཡིག་གཟུགས་ལཱ་གི་སྟོན་ཁང་།

ཡིག་སྣོད་ནང་ལས།

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Extrusion On/Off

Switches the 3D effects on and off for the selected objects.

Icon Extrusion On/Off

Extrusion On/Off

ཨེ་ཤི་ཡན་སྐད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར།

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

ཀེར་ཕྲང་འབོ་ནི་ཚུ།

Icon Vertical Callouts

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་འདྲུད་མི་ལས་ཀེར་ཕྲང་ཚིག་ཡིག་ཁ་ཕྱོགས་གཅིག་ཁར་གྲུ་བཞི་ནར་མོའི་ཀོལ་ཨའུཊི་ནང་མཇུག་བསྡུ་མི་གྲལ་ཐིག་འབྲིཝ་ཨིན། ཀོལ་ཨའུཊི་ཚད་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནི་ལུ་ཀོལ་ཨའུཊི་གི་བཤེད་བཟུང་འདྲུད། ཚིག་ཡིག་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ནི་ལུ་ ཀོལ་ཨའུཊི་གི་མཐའམ་ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་དང་ དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་སྦྱར་ཡང་ན་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། གྲུ་བཞི་ནར་མོའི་ཀོལ་ཨའུཏི་འདི་སྒོར་སྒོརམ་ཀོལ་ཨའུཊི་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ དཔག་བྱེད་འདི་ལགཔ་ལུ་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་ཟུར་གྱི་བཤེད་བཟུང་རིངམོ་འདྲུད། ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྐད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་སྐབས་རྐྱངམ་གཅིག་ཐོབ་ཚུགས།

ཀེར་ཕྲང་གི་ཚིག་ཡིག

Icon Vertical Text

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་འདྲུད་མི་ཡང་ན་ཨེབ་གཏང་མི་ཐད་སྙོམས་ཚིག་ཡིག་ཁ་ཕྱོགས་གཅིག་ཁར་ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་འབྲིཝ་ཨིན། ཡིག་ཆ་ནང་ག་སྟེ་ཡང་ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་དང་ དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་སྦྱར་ཡང་ན་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ཚིག་ཡིག་ག་སྟེ་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ནི་ཨིན་ན་འོད་རྟགས་སྤོ་བཤུད་འབད་ཚུགས་ ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་འདྲུད་ཞིནམ་དང་ དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་སྦྱར་ཡང་ན་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྐད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར་འདི་ལྕོགས་ཅན་ཡོད་པའི་སྐབས་རྐྱངམ་གཅིག་ཐོབ་ཚུགས།

Please support us!