གནད་སྡུད་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ།

ད་ལྟོའི་ ཨེགསི་འབྲི་ཤོག་ཚུ་གི་ཡིག་ཆ་གི་ གནད་སྡུད་གཞི་བཀོད་དེ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

དཔེ་གི་མིང་།

ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ ཨེགསི་འབྲི་ཤོག་དཔེ་གཞི་འདི་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

དཔེ་ཚུ།

ཨེགསི་འབྲི་ཤོག་གི་ དཔེ་ཚུ་ཁ་སྐོང་དང་ བསྐྱར་མིང་བཏགས་ནི་ དེ་ལས་རྩ་བསྐྲད་ཚུ་གཏངམ་ཨིན།

ཁ་སྐོང་བརྐྱབ།

ཁྱོད་ཀྱི་ཨེགསི་ དཔེ་ཅིག་ ཁ་སྐོང་རྐྱབ་བཏུབ་ས་ལུ་ ཁ་སྐོང་ཚད་གཞིའི་ཌའི་ལོག་ཅིག་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Model data updates change document's modification status

When enabled, the document status will be set to "modified" when you change any form control that is bound to any data in the model. When not enabled, such a change does not set the document status to "modified".

རྩ་བསྐྲད་གཏང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ ཨེགསི་འབྲི་ཤོག་གི་དཔེ་འདི་བཏོན་གཏངམ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ མཇུག་གི་དཔེ་འདི་བཏོན་གཏང་མི་བཏུབ།

བསྐྱར་མིང་བཏགས་འབད།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཨེགསི་དཔེ་འདི་བསྐྱར་མིང་བཏགས་འབདཝ་ཨིན།

རྒྱས་བཤད་ཚུ་སྟོན།

རྒྱས་བཤད་ཚུ་སྟོན་ནི་དང་སྦ་ནི་དོན་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་འདི་སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

དུས་སྐབས།

Lists the items that belong to the current instance.

ཞུ་འབུལ།

Lists the submissions.

སྡམ་ཐག་ཚུ།

Lists the bindings for the XForm.

དུས་སྐབས།

དུས་སྐབས་ཚུ་ ཁ་སྐོང་དང་ ཞུན་དག་ ཡང་ན་ རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་ལུ་ འ་ནི་ཨེབ་རྟ་འདི་ལུ་ ཡན་ལག་དཀར་ཆག་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁ་སྐོང་བརྐྱབ།

ཁྱོད་ཀྱི་དུས་སྐབ་གསརཔ་ལུ་ ཁ་སྐོང་རྐྱབ་བཏུབ་ས་ལུ་ ཌའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན་

ཞུན་དག་འབད།

ཁྱོད་ཀྱི་ ད་ལྟོའི་དུས་སྐབས་དེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་བཏུབ་མི་ལུ་ ཌའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

རྩ་བསྐྲད་གཏང་།

ད་ལྟོའི་དུས་སྐབས་འདི་བཏོན་གཏངམ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་མཇུག་གི་དུས་སྐབས་འདི་བཏོན་གཏང་མི་བཏུབ།

གནས་སྡུད་དབྱེ་བ་ཚུ་སྟོན།

རྒྱས་བཤད་ཚུ་མངམ་ཡང་ན་ཉུང་སུ་སྟོན་ནི་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་འདི་ སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

ཁ་སྐོང་བརྐྱབ།

ད་ལྟོའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ ཡན་ལག་རྣམ་གྲངས་སྦེ་ རྣམ་གྲངས་གསརཔ་ལུ་ ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ནི་ལུ་ ཌའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན་ (རྒྱུ་རྫས་དང་ ཁྱད་ཆོས་ དེ་ལས་ཞུ་འབུལ་ ཡང་ན་ བསྡམ་ཐག་)

ཞུན་དག་འབད།

སེ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ རྣམ་གྲངས་འདི་ ཞུན་དག་འབད་ནི་ལུ་ ཌའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན་( རྒྱུ་རྫས་དང་ ཁྱད་ཆོས་ དེ་ལས་ཞུ་འབུལ་ ཡང་ན་ བསྡམ་ཐག་)

བཏོན་གཏང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ རྣམ་གྲངས་ཚུ་སྟོན་གཏངམ་ཨིན།(རྒྱུ་རྫས་ ཁྱད་ཆོས་ ཞུ་འབུལ་ ཡང་ན་ སྡམ་ཐག)

Please support us!