ཆོག་ཡིག་ཨམ་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

སྲུང་བཞག་འབད་ཡོད་པའི་ཆོག་ཡིག་ཅིག་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་འདི་ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི་ལུ་ ཆོག་ཡིག་ཨམ་ཅིག་འགན་སྤྲོད་འབད།

ལཱ་ཡུན་ཅིག་གི་དུས་ཡུན་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོག་ཡིག་ལ་ལོ་ཅིག་སྲུང་བཞག་ཚུགས་ ཡང་ན་ ཆོག་ཡིག་ཨམ་གྱི་སྦེ་ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་ལུ་རྟག་བརྟན་སྦེ་སྲུང་ཚུགས།

སྲུང་བཞག་ཡོད་པའི་ཆོག་ཡིག་གིས་ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ཡོད་པའི་ཆོག་ཡིག་ཨམ་འདི་ ཡིག་སྣོད་ཡང་ན་ ཞབས་ཏོག་ནང་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོ་བཀོད་འབད། ཆོག་ཡིག་ཨམ་འདི་ ལཱ་ཡུན་གྱི་དུས་ཡུན་ལུ་ཚར་ཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ།

You should only use passwords that are hard to find by other persons or programs. A password should follow these rules:

ཆོག་ཡིག་ཨམ།

གནང་བ་མེད་པའི་ལག་ལེན་པ་ཚུ་ གསོག་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་ཆོག་ཡིག་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལས་སྔོན་བཀག་འབད་ནི་ལུ་ ཆོག་ཡིག་ཨམ་ཅིག་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ།

ཆོག་ཡིག་ཨམ་འདི་ངོས་དཔྱད་འབད།

ཆོག་ཡིག་ཨམ་ཅིག་སླར་ཐོ་བཀོད་འབད།

Please support us!