ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ནང་འདྲེན་དང་ཕྱིར་འདྲེན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་སྣོད་འདི་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་ལུ་ཕྱིར་འདྲེན་འབདཝ་ད་ འགྲལ་བཤད་དང་ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཕྱིར་འདྲེན་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་གི་མགོའི་མིང་རྟགས་ཀྱི་བར་ན་ མེ་ཊ་མིང་རྟགས་ཟེར་ཚུད་དེ་ཡོད། མེ་ཊ་མིང་རྟགས་ཚུ་ཝེབ་བརྡ་འཚོལ་པ་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ ཁྱོད་རའི་ཝེབ་ཀྱི་ཤོག་ལེབ་གུ་ འཚོལ་ཞིབ་མ་འཕྲུལ་དོན་ལུ་ གཙོ་ཚིག་ཚུ་བཟུམ་གྱི་བརྡ་དོན་བཙུགས་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་གི་རྒྱུ་དངོས་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ ཡིག་སྣོད་ - རྒྱུ་དངོས་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ནི་དང་ འགྲལ་བཤད་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ མིང་རྟགས་འདི་ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་ དེ་ལས་ ཁྱོད་རང་དགོ་པའི་བརྡ་དོན་འདི་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་སྣོད་འདི་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་སྦེ་ཕྱིར་འདྲེན་འབདཝ་ད་ འོག་གི་ཡིག་སྣོད་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ མེ་ཊ་མིང་རྟགས་འབད་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ཡོད:

ཡིག་སྣོད་རྒྱུ།

<TITLE>

དོན་ཚན།

<META NAME="CLASSIFICATION" CONTENT="Field Content">

གཙོ་ཚིག་ཚུ།

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Field Content">

འགྲེལ་བཤད།

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Field Content">

བརྡ་དོན་ས་སྒོ་ཚུ་ ༡...༤།

<META NAME="Info field name" CONTENT="Field Content">


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

མེ་ཊ་མིང་རྟགས་ཡོད་པའི་ཨེཆ་ཏི་ཨེམ་ཨེལ་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ནང་འདྲེན་འབདཝ་ད་ མིང་རྟགས་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་ཚུ་ LibreOffice ཡིག་སྣོད་རྒྱུའི་སྒྲོམ་ལུ་ཆ་མཉམ་མི་ལུ་ ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཨིན།


ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

Keywords must be separated by commas. A keyword can contain white space characters or semicolons.


ཕན་བསླབ་ནང་འདྲེན་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་འདྲེན་འབདཝ་ད་ འོག་གི་མེ་ཊ་མིང་རྟགས་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ LibreOffice ས་སྒོ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན: <META HTTP-EQUIV="REFRESH"...> དང་ <META NAME="..." ...> , དེ་ཡང་ མིང་འདི་རྩོམ་པ་པོ་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་, བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་, གིས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་, འགྲལ་བཤད་, གཙོ་ཚིག་ཚུ་ ཡང་ན་ དབྱེ་བཟོ་ ཚུ་ལུ་ཆ་མཉམ་མི།

ཐིག་ཁྲམ་མིང་རྟགས་ཀྱི་ཧེ་མ་ཐད་ཀར་དུ་གནས་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཚུགས་དང་བརྡ་བཀོད་ཚུ་དེ་ལས་ མེ་ཊ་མིང་རྟགས་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ནང་ཐིག་དང་པ་ནང་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད།

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་གི་མགོ་ཡིག་ནང་གི་ ཡིག་ཚུགས་དང་མེ་ཊ་མིང་རྟགས་ཚུ་ ཡིག་ཆ་ནང་གི་དོན་མཚམས་དང་པ་ལུ་ཨེན་ཀོར་འབད་ཡོད།

To set the options for importing HTML tags, choose - Load/Save - HTML Compatibility. A known META tag contains either "HTTP-EQUIV" or "NAME", and are imported as LibreOffice comments. The only exception is <META NAME="GENERATOR"...>, which is ignored.

ཕན་བསླབ་ཚུ་ཕྱིར་འདྲེན་འབད།

ཡིག་ཆིའི་ནང་གི་ དོན་མཚམས་དང་པ་གི་མགོ་ལུ་ཡོད་པའི་ དྲན་འཛིན་ཚུ་དང་ཡིག་ཚུགས་ས་སྒོ་ཚུ་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་གི་མགོ་ཡིག་ལུ་ཕྱིར་འདྲེན་འབདཝ་ཨིན། ཡིག་ཆ་འདི་ཐིག་ཁྲམ་དང་ཅིག་ཁར་འགོ་བཙུགས་པ་ཅིན་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ནང་ཐིག་དང་པའི་ནང་གི་ དོན་མཚམས་དང་པ་འདི་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་གི་མགོ་ཡིག་ལུ་ཕྱིར་འདྲེན་འབད་ཡོད།

Please support us!