སྲོལ་སྒྲིག་ཚིག་མཛོད་འདི་ཞུན་དག་འབད།

ཧེན་གུལ་/ཧེན་ཇ་གཞི་བསྒྱུར་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ འཛུལ་ཞུགས་འདི་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནི་དང་བཏོན་གཏང་འབད།.

ཀི་དེབ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཞུན་དག་འབད་དགོ་པའི་ ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ཚིག་མཛོད་འདི་ སེལ་འཐུ་འབད།

ངོ་མ།

Select the entry in the current dictionary that you want to edit. If you want, you can also type a new entry in this box. To move from the Original box to the first text box in the Suggestions area, press Enter.

བསམ་འཆར་ཚུ། (མང་མཐའ་. 8)

ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་ངོ་མ་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ཡོད་པའི་ཚབ་མ་འདི་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ། ཚབ་མའི་མིང་ཚིག་དེ་གིས་ ཡིག་འབྲུ་མང་མཐའ་རང་བརྒྱད་ཡོདཔ་ཨིན།

གསརཔ།

ཚིག་མཛོད་ལུ་ ད་ལྟོའི་ཚབ་མའི་ངེས་ཚིག་འདི་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཨིན།

བཏོན་གཏང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་བཀོད་འདི་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

Please support us!