ཧེན་གུལ་/ཧེན་ཇ་གདམ་ཁ་ཚུ།

Define options for the ཧེན་གུལ་/ཧེན་ཇ་གི་གཞི་བསྒྱུར།.

ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་མཛོད་ཚུ།

ལག་ལེན་པའི་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་མཛོད་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་ཐོ་ཡིག་བརྐྱབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ ཚིག་མཛོད་ཀྱི་སྦོ་ལོག་ཁར་ཡོད་མི་ ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་མ་དགོ་པའི་ ཚིག་མཛོད་ཀྱི་སྦོ་ལོག་ཁར་ཡོད་མི་ ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་འདི་བསལ་གཏང་།

གསརཔ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་མཛོད་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ་པའི་ ཚིག་མཛོད་ཌའི་ལོག་སྒྲོམ་གསརཔ་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

མིང་།

ཚིག་མཛོད་དོན་ལུ་མིང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད། ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་མཛོད་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ ཚིག་མཛོད་གསརཔ་ཅིག་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ བཏུབ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ཞུན་དག་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་མཛོད་འདི་ཞུན་དག་འབད་མི་སྲོལ་སྒྲིག་ཚིག་མཛོད་འདི་ཞུན་དག་འབད་ ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

བཏོན་གཏང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་མཛོད་འདི་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

གདམ་ཁ་ཚུ།

ཚིག་མཛོད་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཡོད་པའི་གདམ་ཁ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

གནས་བསྐྱོད་གནས་སའི་མིང་ཚིག་འདི་སྣང་མེད་བཞག

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་མཛོད་ཅིག་འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ཀོ་རི་ཡཱན་མིང་ཚིག་གི་མཇུག་ལུ་ གནས་ས་གི་ཡིག་འབྲུ་འདི་སྣང་མེད་འབད་བཞགཔ་ཨིན།

འཕྲལ་གྱི་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ འཛུལ་ཞུགས་འདི་དང་པ་སྟོན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ མཇུག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་དང་པ་འབད་ཐོ་ཡིག་གུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ ཚབ་མ་གི་བསམ་འཆར་འདི་སྟོནམ་ཨིན།

མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འཛུལ་ཞུགས་ཆ་མཉམ་རང་ རང་བཞིན་གྱིས་ཚབ་བཙུགས་འབད།

གིས་ བསམ་འཆར་བཀོད་ཡོད་པའི་ཚབ་མ་གི་མིང་ཚིག་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ མིང་ཚིག་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་ཚབ་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།

Please support us!