ཨེགསི་ཨེམ་ཨེལ་ཚགས་མའི་ཨའུཊི་པུཊི།

Lists the test results of an ཨེགསི་ཨེམ་ཨེལ་ཚགས་མ།.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Tools - XML Filter Settings.


ཨེགསི་ཨེསི་ཨེལ་ཊི་སི་ཊ་ཡིལ་ཤིཊི་གི་ནང་འདྲེན་དང་ཕྱིར་འདྲེན་གྱི་ འགྲུབ་འབྲས་འདི་ ཨེགསི་ཨེམ་ཨེལ་ཚགས་མའི་ཨའུཊི་པུཊི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད། ཁྱོད་རང་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་གཞན་ཡང་ ཚགས་མའི་ཨའུཊི་པུཊི་འདི་ནུས་ཅན་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།

ནུས་ཅན་བཟོ།

གིས་ ཨེགསི་ཨེམ་ཨེལ་ཚགས་མའི་ཨའུཊི་པུཊི་སྒོ་སྒྲིག་གི་ནང་དོན་ཚུ་ ནུས་ཅན་བཟོཝ་ཨིན།

སྒོ་སྒྲིག་འདི་གིས་ མངའ་ཁོངས་གཉིས་ནང་ལུ་བཤག་ནི་དང་ ནུས་ཅན་བཟོ་བའི་འགྲུབ་འབྲས་ཚུ་ འོག་གི་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

Please support us!