ཨེགསི་ཨེམ་ཨེལ་ ཚགས་མ་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ།

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Tools - Macros - XML Filter Settings.


ཨེགསི་ཨེམ་ཨེལ་ཚགས་མ་ ལམ་ལུགས་འདི་ འོག་གི་ ཨེགསི་ཨེསི་ཨེལ་ཊི་གཞི་བཞག་ཚགས་མ་འབད་ འགྲེལ་བཤད་ཏག་ཏག་གི་དོན་ལུ་ མགྱོགས་ཐབས་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། .

ལམ་ལུགས།

འགྲེལ་བཤད།

ཨེགསི་ཨེམ་ཨེལ།

རྒྱ་ཆེ་བའི་རྟགས་བཀོད་སྐད་ཡིག

ཨེགསི་ཨེསི་ཨེལ།

རྒྱ་ཆེའི་སི་ཊ་ཡིལ་ཤིཊི་ སྐད་ཡིག

ཨེགསི་ཨེསི་ཨེལ་ཊི།

རྒྱ་ཆེའི་སི་ཊ་ཡིལ་ཤིཊི་སྐད་ཡིག་གི་བཟོ་བསྒྱུར། ཨེགསི་ཨེསི་ཨེལ་ཊི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ལུ་ ཨེགསི་ཨེསི་ཨེལ་ཊི་ སི་ཊ་ཡིལ་ཤིཊི་ཟེར་ཡང་བསླབ་ཨིན།


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཨེགསི་ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཕྱིར་འདྲེན་ཚགས་མ་དེ་གིས་ རྩོམ་འབྲི་པ་དང་སི་ཨེ་ཨེལ་སི་ དེ་ལས་ འབྲི་ནི་དང་ ཨིམ་པེརེསི་ཡིག་ཆ་གི་དོན་ལུ་ ནུས་ཅན་གྱི་"XHTML 1.0 Strict"འདི་བྱིནམ་ཨིན།


ཚགས་མའི་ཐོ་ཡིག

Select one or more filters, then click one of the buttons.

ཐོ་ཡིག་དེ་གིས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ཚགས་མ་གི་དབྱེ་བ་གི་མིང་འདི་སྟོནམ་ཨིན།

  1. ཚགས་མ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

  2. Shift-click or -click to select several filters.

  3. ཚགས་མ་འདི་ཞུན་དག་འབད་ནི་དོན་ལུ་ མིང་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་ཐེང་གཉིས་ཨེབ་ད།

གསརཔ།

Opens a dialog with the name of a new filter.

ཞུན་དག་འབད།

Opens a dialog with the name of the selected file.

ཨེགསི་ཨེསི་ཨེལ་ཊི་ཨེསི་འདི་བརྟག་ཞིབ་འབད།

Opens a dialog with the name of the selected file.

བཏོན་གཏང་།

Deletes the selected file after you confirm the dialog that follows.

ཐུམ་སྒྲིལ་འབད་སྲུངས།

Displays a Save as dialog to save the selected file as an XSLT filter package (*.jar).

ཐུམ་སྒྲིལ་འདི་ཁ་ཕྱེ།

Displays an Open dialog to open a filter from an XSLT filter package (*.jar).

གྲོགས་རམ།

Displays the help page for this dialog.

ཁ་བསྡམས།

Closes the dialog.

Please support us!