མེཀ་རོསི་འགོ་འདྲེན་འཐབ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ མེཀ་རོསི་དང་ཚུགས་ཡིག་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ཌའི་ལོག་ལུ་ འབྲེལ་བ་དང་བཅསཔ་འབད་ཡན་ལག་དཀར་ཆག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

LibreOffice གཞི་རྟེན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ LibreOffice གཞི་རྟེན་མེཀ་རོསི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ཌའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

JavaScript

Opens a dialog where you can organize Javascript scripts.

BeanShell

Opens a dialog where you can organize Java scripts.

Python

Opens a dialog where you can run Python scripts.

Please support us!