ཆོག་ཡིག་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ དཔེ་མཛོད་དེ་ ཆོག་ཡིག་དང་བཅས་ ཉེན་སྐྱོབ་འབདཝ་ཨིན།ཁྱོད་ཀྱི་ ཆོག་ཡིག་གསརཔ་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ ད་ལྟོའི་ཆོག་ཡིག་དེ་ སོར་བཏུབ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic,
click the Organizer button,
click the Libraries tab,
and then click the Password button.


ཆོག་ཡིག་རྙིངམ།

ཆོག་ཡིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ དཔེ་མཛོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོའི་ཆོག་ཡིག་འདི་ བཙུགས།

ཆོག་ཡིག་གསརཔ།

ཆོག་ཡིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ དཔེ་མཛོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཆོག་ཡིག་གསརཔ་ཅིག་ བཙུགས།

ངེས་དཔྱད་འབད།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ དཔེ་མཛོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཆོག་ཡིག་གསརཔ་འདི་ ལོག་བཙུགས།

Please support us!