ཚབ་བཙུགས།

ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ མིང་ཚིག་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་ནོར་བཅོས་འབད་ནི་དང་ ཚབ་བཙུགས་ནི་དོན་ལུ་ ཚབ་མའི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ཞུན་དག་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Replace tab.


སྐད་ཡིག་དོན་ལུ་ ཚབ་མ་ཚུ་དང་ དམིགས་བསལ་ཚུ་:

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚབ་མའི་ལམ་ལུགས་འདི་ཞུན་དག་འབད་ནི་ ཡང་ན་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ སྐད་ཡིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། LibreOffice གིས་ དང་པ་རང་ ཡིག་ཆ་ནང་གི་ད་ལྟོའི་འོད་རྟགས་གནས་ས་ལུ་ཡོད་པའི་སྐད་ཡིག་དོན་ལུ་ ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ དམིགས་བསལ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།

ཚབ་མའི་ཐིག་ཁྲམ།

Lists the entries for automatically replacing words, abbreviations or word parts while you type. To add an entry, enter text in the Replace and With boxes, and then click New. To edit an entry, select it, change the text in the With box, and then click Replace. To delete an entry, select it, and then click Delete.

You can use the AutoCorrect feature to apply a specific character format to a word, abbreviation or a word part. Select the formatted text in your document, open this dialog, clear the Text only box, and then enter the text that you want to replace in the Replace box.

ཚབ་བཙུགས།

Enter the word, abbreviation or word part that you want to replace while you type.

The wildcard character sequence .* can match anything before or after the replace string. For example:

Enter

Autocorrected Result

i18ns

internationals

i18nization

internationalization

i18nized

internationalized


tip

To enter time values using the number pad, use the replace pattern .*...* and : as the replacement text. Now 10..30 is replaced automatically with 10:30.


དང་བཅས:

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚབ་བཙུགས་ སྒྲོམ་ནང་ ཚིག་ཡིག་འདི་ཚབ་བཙུགས་ནི་དོན་ལུ་ ཚིག་ཡིག་དང་ཚད་རིས་ དེ་ལས་གཞི་ཁྲམ་ཡང་ན་ ཨོ་ཨེལ་ཨི་དངོས་པོའི་ཚབ་མ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཚིག་ཡིག་དང་ཚད་རིས་ དེ་ལས་གཞི་ཁྲམ་དང་ཡང་ན་ ཨོ་ཨེལ་ཨི་དངོས་པོ་སེལ་འཐུ་འབད་བ་ཅིན་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་འདི་ ཧེ་མ་ལས་རང་ ནཱ་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་རྐྱངམ་ཅིག

གིས་ རྩ་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ དང་བཅས་ཐོ་བཀོད་འདི་སྲུངམ་ཨིན། ཚབ་མ་འདི་བཟོཝ་ད་ ཚིག་ཡིག་དེ་གིས་ ཡིག་ཆའི་ཚིག་ཡིག་འབད་ རྩ་སྒྲིག་གཅིག་པ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

གསརཔ།

ཚབ་མའི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འདི་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནི་དང་ཡང་ན་ ཚབ་བཙུགསཔ་ཨིན།

བཏོན་གཏང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་གི་ཆ་ཤས་དང་ ཡང་ཅིན་ ངེས་དཔྱད་དགོས་མཁོ་མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཚུ་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

Dialog Buttons

སླར་སྒྲིག་འབད།

Resets modified values back to the tab page previous values.

ཆ་མེད་གཏང་།

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.

Please support us!