ཀེར་ཐིག་ཚུ་སྟོན།

དེ་གིས་ སྦ་བཞག་སྟེ་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐོ་ཡིག་ལས་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཀེར་ཐིག་འདི་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ ཡང་ན་ སྦ་བཞག་སྟེ་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ ཆ་མཉམ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

Please support us!