གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས།

དབྱེ་ཚན་དེ་གིས་ བརྡ་འཚོལ་ནི་དང་ཞུན་དག་འབད་ནི་གི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་གི་ བརྡ་དོན་འདི་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་སྤཡི་མཐོང་།

note

བཀོད་སྒྲིག་མཐོང་སྣང་ནང་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་བརྡ་འཚོལ་འདི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐིག་ཁྲམ་གུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་བཏུབ།


གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་བརྡ་འཚོལ།

The commands for the data source browser are found on the Table Data bar and in context menus.

དྲན་ཐོ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་དོ།

དྲན་ཐོ་འདི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐིག་ཁྲམ་ནང་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ གྲལ་ཐིག་མགོ་ཡིག་གུ་ཨེབ་གཏང་ ཡང་ན་ གྲེལ་ཐིག་མགོ་ཡིག་གུ་ཨེབ་ནི་དང་ ཡར་དང་མར་གྱི་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ།

འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་དེ་ཚུ་གིས་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་བརྡ་འཚོལ་ནང་ལུ་ ཆ་ཤས་རྐྱང་པ་ཚུ་སེལ་འཐུ་ག་དེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་འདི་ འགྲལ་བཤད་འབདཝ་ཨིན:

སེལ་འཐུ་འབད།

བྱ་བ།

དྲན་ཐོ།

གྲལ་ཐིག་མགོ་ཡིག་འདི་ཨེབ་གཏང་འབད།

དྲན་ཐོ་སྣ་མང་ ཡང་ན་ སེལ་འཐུ་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏང་དོ།

Hold down and click the row header

ཀེར་ཐིག

ཀེར་ཐིག་མགོ་ཡིག་འདི་ཨེབ་གཏང་།

གནད་སྡུད་ས་སྒོ།

གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ནང་ཨེབ་གཏང་འབད།

ཐིག་ཁྲམ་ཧྲིལ་བུམ།

ཀེར་ཕྲང་མགུ་རྒྱན་ཚུ་གི་ གྲལ་ཐིག་མགོ་ཡིག་འདི་ཨེབ་གཏང་།


Table Data toolbar (editing table data)

ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ལུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐིག་ཁྲམ་ལས་ དརན་ཐོ་ཚུ་ ཞུན་དག་འབད་ནི་དང་ ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནི་ དེ་ལས་བཏོན་གཏང་ནི་ཚུ་ འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

བཏོག་ནི་དང་ འདྲ་བཤུས་བརྐྱབ་ནི་ དེ་ལས་གནད་སྡུད་སྦྱར་ནི།

ཁྱོད་ཀྱིས་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ མཐོང་སྣང་ནང་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་ས་སྒོ་ཚུ་ བཏོག་ནི་དང་ འདྲ་བཤུས་བརྐྱབ་ནི་ དེ་ལས་ སྦྱར་ནི་ཚུ་བཏུབ་ཨིན། གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་བརྡ་འཚོལ་དེ་གིས་ ཐིག་ཁྲམ་ས་སྒོ་འདྲུད་ནི་དང་ བཞག་ནི་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན་ ཡང་ན་ འཇམ་སམ་ཚིག་ཡིག་དང་ ཨང་གྲངས་ཚུ་ LibreOffice ཡིག་སྣོད་ལས་བཏུབ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཨིན་/མེན་ དང་ ཟུང་ལྡན་ དེ་ལས་ གཟུགས་བརྙན་ལུ་ འདྲུད་ནི་དང་བཞག་ནི་ ཡང་ན་ ཐིག་ཁྲམ་ས་སྒོ་ཚུ་གྱངས་ཁ་བརྐྱབ་མི་བཏུབ་ཨིན།

note

ཞུན་དག་འབད་ཐབས་ལམ་ནང་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ འདྲུད་ནི་དང་ བཞག་ནིའདི་འབད་བཏུབ།


ཐིག་ཁྲམ་ཕྲ་རིང་

གནད་སྡུད་ཀྱི་མཐོང་སྣང་ཚད་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་གནད་སྡུད་ཕྲ་རིང་ལག་ལེན་འཐབ།

གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་བརྡ་འཚོལ་ནང་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་དོ།

དརན་ཐོ་སོ་སོ་ཚུ་གི་བར་ན་འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་མཐོང་སྣང་གི་ མཇུག་ལུ་ རྣམ་པའི་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཕྲ་རིང་འདི་ལག་ལེན་འཐབ།

དྲན་ཐོ་དང་པ།

ངོས་དཔར།

Go to the first record in the table.

ཧེ་མའི་དྲན་ཐོ།

ངོས་དཔར།

Go to the previous record in the table.

དྲན་ཐོ་གི་ཨང་གྲངས།

Type the number of the record that you want to display, and then press Enter.

ཤུལ་མའི་དྲན་ཐོ།

ངོས་དཔར།

Go to the next record in the table.

མཇུག་གི་དྲན་ཐོ།

ངོས་དཔར།

Go to the last record in the table.

དྲན་ཐོ་གསརཔ།

ངོས་དཔར་།

དྲན་ཐོ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་མཐོང་སྣང་གི་མཇུག་གི་(*)སྐར་རྟགས་དེ་གུ་ཨེབ་གཏང་། ཐིག་ཁྲམ་གྱི་མཇུག་ལུ་ གྲལ་ཐིག་སྟོངམ་འདི་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཨིན།

དྲན་ཐོ་གི་ཨང་གྲངས་ཚུ།

Displays the number of records. For example, "Record 7 of 9(2)" indicates that two records (2) are selected in a table containing 9 records, and that the cursor is in record number 7.

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དོ།

ཐིག་ཁྲམ་འདི་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་དོན་ལུ་ བརྡ་བཀོད་ཚུ་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ ཀེར་ཕྲང་གི་མགོ་ཡིག་དང་ ཡང་ན་ གྲལ་ཐིག་གི་མགོ་ཡིག་གུ་ གཡས་ཨེབ་གཏངང་འབད།

ཐིག་ཁྲམ་རྩ་སྒྲིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་འདི་ རྩ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

གྲལ་ཐིག་མཐོ་ཚད།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ ་ཡང་ན་ ད་ལྟོའི་གྲལ་གྲལ་ཐིག་གི་མཐོ་ཚད་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

གྲལ་ཐིག་ཚུ་གཏོན་གཏང་།

སེལ་འཐབ་འབད་ཡོད་པའི་ གྲལ་ཐིག་ཚུ་ བཏོན་གཏང་།

ཀེར་ཐིག་་རྩ་སྒྲིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་རཙ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ཀེར་ཐིག་རྒྱ་ཚད།

ད་ལྟོའི་ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་དང་ ཡང་ན་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

ཀེར་ཐིག་ཚུ་སྦ།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ ཀེར་ཐིག་ཚུ་ སྦ་བཞགཔ་ཨིན། གསང་བཞག་ཡོད་པའི་ ཀེར་ཐིག་ཚུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ ཀེར་ཐིག་མགོ་ཡིག་གང་རུང་ལུ་ གཡས་ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་ སྟོན་ནིའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ།

ཀེར་ཐིག་ཚུ་སྟོན།

དེ་གིས་ སྦ་བཞག་སྟེ་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐོ་ཡིག་ལས་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཀེར་ཐིག་འདི་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ ཡང་ན་ སྦ་བཞག་སྟེ་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ ཆ་མཉམ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

Please support us!