ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད།

ད་ལྟོའི་ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་དང་ ཡང་ན་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - Columns - Width.

Open context menu of a column header in a database table - choose Column Width.


ཁྱོད་ཀྱིས་ ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་འདི་ ཀེར་ཐིག་མགོ་ཡིག་གི་ཟུར་ཁ་ལུ་ འདྲེན་བྱེད་འདི་འདྲུད་པའི་ཐོག་ལས་ རྒྱ་ཚད་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བཏུབ་ཨིན།

རྒྱ་ཚད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ ཀེར་ཐིག་རྒྱ་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

ད་ལྟོའི་ཡིག་གཟུགས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་ བདེ་སྒྲིག་བཟོཝ་ཨིན།

Please support us!