སྡེ་ཚན་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

སེལ་འཐུ་འབདཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དངོས་པོ་རྐྱང་པ་འདི་ཞུན་དག་འབད་བཏུབ་ཨིན། སེལ་འཐུ་འབདཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་དེ་གིས་ སྤུང་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་འདི་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྡ་བཀོད་འདི་ཡན་ལག་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ཡང་བསྐྱར་འབད་བཏུབ། བརྡ་བཀོད་དེ་གིས་ དངོས་པོ་ཚུ་ རྟག་བརྟེན་སྦེ་སྡེ་ཚན་ཤུབ་མི་གཏང་།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Enter Group.

From the tabbed interface:

Choose Draw - Enter Group.

From toolbars:

Icon Enter Group

སྡེ་ཚན་ནང་བཙུགས།


tip

To select an individual object in a group, hold down , and then click the object.


Please support us!