ནང་ཐིག་ལུ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་འདི་ ནང་ཐིག་ལུ་ཨེན་ཀོར་འབདཝ་ཨིན། ཨེན་ཀོར་གྱི་ངོས་དཔར་འདི་ ནང་ཐིག་གི་ལྟག་གི་སྒྱིད་ཁུག་ནང་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

From the menu bar:

Choose Format - Anchor - To Cell.

From the context menu:

Choose Anchor - To Cell.

From the tabbed interface:

Choose Image - Anchor menu - To Cell.


Please support us!