ནང་

ཚིག་ཡིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་པར་རིས་ཡང་ན་དངོས་པོ་ཤནང་ལུ་ ཚིག་ཡིག་དོན་ལུ་ སྒྲིག་བཀོད་དང་ཨེན་ཀོ་རིང་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - - Text tab.


ཚིག་ཡིག་འདི་ པར་རིས་ཡང་ན་ཚིག་ཡིག་དངོས་པོ་གི་མཐའམ་ལུ་གནས་སའི་འབྲེལ་བ་ཨིན།

Drawing Object Text

ཚིག་ཡིག་ལུ་རྒྱ་ཚད་འདི་ཚུད་སྒྲིག་འབད།

དངོས་པོ་འདི་ཚིག་ཡིག་ལས་ཆུང་ཀུ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ དངོས་པོའི་རྒྱ་ཚད་འདི་ཚིག་ཡིག་རྒྱ་ཚད་ལུ་རྒྱ་འཕར་གཏངམ་ཨིན།

མཐོ་ཚད་འདི་ཚིག་ཡིག་ལུ་ཚུད་སྒྲིག་འབད།

དངོས་པོ་འདི་ཚིག་ཡིག་ལས་ཆུང་ཀུ་ཨིན་པ་ཅིན་ དངོས་པོ་གི་མཐོ་ཚད་འདི་ ཚིག་ཡིག་གི་མཐོ་ཚད་ལུ་རྒྱ་འཕར་གཏངམ་ཨིན།

གཞི་ཁྲམ་ལུ་ཚུད་སྒྲིག་འབད།

Resizes the text to fit the entire area of the drawing or text object. This control is available only when the other "fit" controls are not selected.

བུར་གཞོང་ལུ་བདེ་སྒྲིག་བཟོ།

ཚིག་ཡིག་གི་རྒྱུན་འདི་མཐུན་པ་བཟོཝ་ཨིན་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་པར་རིས་དངོས་པོ་གི་བུར་གཞོང་འདི་མཐུནམ་ཨིན།

Custom Shape Text

མིང་ཚིག་ལོག་མཚམས་ཚིག་ཡིག་འདི་དབྱིབས་དང་བཅས།

དབྱིབས་ཀྱི་ནང་ལུ་ཚུད་སྒྲིག་འབད་ནི་དོན་ལུ་ སྲོལ་སྒྲིག་དབྱིབས་ཅིག་ལུ་ཨེབ་གཏང་ཐེང་གཉིས་ཨེབ་པའི་ཤུལ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་མི་ ཚིག་ཡིག་འདི་ལོག་མཚམས་བཟོཝ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་ལུ་ཚུད་སྒྲིག་འབད་ནི་དོན་ལུ་ དབྱིབས་འདི་ཚད་བསྐྱར་བཟོ་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་དབྱིབས་ལུ་ཨེབ་གཏང་ཐེང་གཉིས་ཨེབ་པའི་ཤུལ་ལས་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ ཚིག་ཡིག་ཚུད་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་སྲོལ་སྒྲིག་ཅིག་ཚད་བསྐྱར་བཟོ་འབདཝ་ཨིན།

མཐའ་མཚམས་ལུ་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་།

པར་རིས་དང་ཚིག་ཡིག་དངོས་པོ་གི་མཐའམ་དང་ ཚིག་ཡིག་གི་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་བར་ན་བཞག་ནི་ཨིན་པའི་ བར་སྟོང་གི་མང་ཉུང་ཚད་འདི་གསལ་བཀོད་འབད།

གཡོན།

པར་རིས་ཡང་ན་ཚིག་ཡིག་དངོས་པོ་གི་གཡོན་གྱི་མཐའམ་དང་ ཚིག་ཡིག་གི་གཡོན་གཡི་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་བར་ན་ བཞག་ནི་ཨིན་པའི་བར་སྟོང་མང་ཉུང་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

གཡས།

པར་རིས་ཡང་ན་ཚིག་ཡིག་དངོས་པོ་གི་གཡས་མཐའམ་དང་ ཚིག་ཡིག་གི་གཡས་མཐའམ་གྱི་བར་ན་བར་སྟོང་བཞག་ནི་ཨིན་པའི་ མང་ཉུང་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

མགོ།

པར་རིས་ཡང་ན་ཚིག་ཡིག་དངོས་པོ་གི་མགོའི་མཐའམ་དང་ ཚིག་ཡིག་གི་མགོའི་མཐའ་མཚམས་གི་བར་ན་ བཞག་ནི་ཨིན་པའི་བར་སྟོང་མང་ཉུང་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

མཇུག།

པར་རིས་ཡང་ན་ཚིག་ཡིག་དངོས་པོ་གི་མཇུག་གི་མཐའམ་དང་ ཚིག་ཡིག་གི་འོག་གི་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་བར་ན་ བཞག་ནི་ཨིན་པའི་བར་སྟོང་མང་ཉུང་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

ཚིག་ཡིག་ཨེན་ཀོར།

ཨེན་ཀོར་དབྱེ་བ་དང་ཨེན་ཀོར་གནས་ས་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད།

ཚད་རིས་ས་སྒོ།

ཚིག་ཡིག་དོན་ལུ་ཨེན་ཀོར་འདི་བཞག་ནི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ག་སྟེ་དགོཔ་ཅིག་ཨེབ་གཏང་འབད།

རྒྱ་ཚད་ཆ་ཚང་།

ཚིག་ཡིག་འདི་ པར་རིས་ཡང་ན་ཚིག་ཡིག་དངོས་པོ་གི་རྒྱ་ཚད་ཆ་ཚང་ལུ་ ཨེན་ཀོར་འབདཝ་ཨིན།

Please support us!